Tale ved førstebehandling af budget 2013-2016

Vi står foran opgaven med at skulle få budgettet til at hænge sammen for de kommende år. Det er ikke en nem opgave, da økonomien er stram. Økonomiaftalen for 2013 er som bekendt en decideret spareaftale, da udgangspunktet er de kommunale budgetter for 2012, som lå 2½ milliarder kroner under det aftalte serviceniveau for 2012.

Det udgangspunkt som vi behandler i aften er et godt oplæg og jeg vil gerne rose direktionen og de medarbejdere, der har medvirket til at forberede det budgetarbejde, som intensiveres politisk fra og med i aften. Hovedtallene er ikke så frygtindgydende ud som ved tidligere budgetbehandlinger. Der er et uhensigtsmæssigt træk på likviditeten i 2013, men i modsætning til tidligere år skyldes det primært finansforskydninger i 2013 og ikke en usund strukturel ubalance mellem hvor mange penge vi bruger og hvad vi faktisk har råd til.

På overfladen ser hovedtallene for overslagsårene også fornuftige ud rent likviditetsmæssigt, men det dækker over et urealistisk lavt anlægsbudget. Venstre er indstillet på, i de kommende forhandlinger, at finde den nødvendige finansiering som vil muliggøre et fortsat anstændigt anlægsniveau sidst i budgetperioden. Vi ved at vi skal tage stilling til horisonten for nyt sundhedscenter. Den opgave tager vi alvorligt. Men andre – og ikke mindre presserende – anlægsbehov skal tilgodeses. I Venstres byrådsgruppe finder vi det mindst lige så presserende at opgradering og renovering af vores folkeskoler bliver fremmet i vores anlægsplan.

Desværre har vi ikke de frie midler i den størrelsesorden der skal til for at gennemføre kvalitetsløft på vores kerneområder her og nu og et anlægsniveau som vi har tradition for. Og der er intet der tyder på at der kommer nye penge udefra eller oppefra.
Tværtimod står det nu klart for alle, at der er milevidt mellem den økonomisk stramme virkelighed vi befinder os i og de mange gyldne løfter, som Socialdemokraterne og SF kom med op til Folketingsvalget i 2011.

Både her i byrådssalen og i vores lokalaviser oplevede vi sidste år at vores kollegaer i SF, f.eks. i september måned 2011 lovede, at: Får vi en ny regering baseret på S og SF ville der blive 30 mio. mere til Hillerød Kommune pr. år.

Nu har vi så faktisk en regering med Helle og Villy i spidsen. Og jeg ved at der er mange der gerne vil spørge Rikke Macholm og Peter Langer om hvor de 30 millioner kroner de lovede os om året inden valget er henne?

Nej, nu er løfterne fra folketingsvalgkampen om tolærerordninger i dansk og matematik pakket væk. Det samme er løfterne om flere penge til skolerne, gratis skolemad, computere til alle elever og afskaffelse af alle lukkedage – og meget andet.

Det kommer ikke bag på mig. I Venstre har vi hele tiden været klar over, at SF’ernes gyldne løfter desværre var de rene luftkasteller. Jeg kan dog godt forstå, hvis der er en borger eller to, som sidder lidt overraskede tilbage og venter på checken på de 30 millioner kroner.

I maj måned skrev jeg sammen med Christina Thorholm (B) et fælles – og langt mere realistisk – indlæg med det budskab, at hvis vi vil serviceforbedringer i vores kommune, så skal vi på politisk niveau prioritere at gennemføre reformer og holde fast i målsætningerne for de reformer vi allerede har iværksat.

At skabe et økonomisk råderum i Hillerød Kommune til glæde for de borgere der bor i vores kommune er alt for vigtig en opgave at overlade til skiftede politiske vinde på Christiansborg.

Vores borgere skal kunne forvente af deres byråd, at opgaven med skabe økonomisk råderum til investering i varige serviceforbedringer vil kræve kontante og konkrete reformer og en politisk villighed til at stille spørgsmålstegn ved – og udfordre – den måde de kommunale skattekroner traditionelt anvendes på.

Kort sagt, at vi finder nogle penge som vi i dag bruger på nogle områder, men hellere vil bruge på andre områder. For Venstre er de områder vi gerne vil bruge flere penge på, de områder vi kalder for det kommunale hjerteblod – børnepasning, skoler og ældre.

Det er Venstres indstilling, at byrådet selv skaber sit økonomiske råderum; og det er vores indstilling, at vi faktisk har vist at byrådet kan stå sammen om væsentlige mål om serviceforbedringer gennem værktøjer som reformer, effektiviseringer og konkurrenceudsættelser. Når et byråd kan stå sammen om den opgave, så bliver opgaven så meget lettere for borgmester og administration at tilsikre at de rammer som vi politisk vedtager og står på mål for også holder efter budgettet er vedtaget og at der ikke bliver behov for ufinansierede tillægsbevillinger eller panikbesparelser midt i budgetåret.

I Venstre vil vi gerne bevare visse kernevelfærdsopgaver i kommunalt regi, mens andre opgaver bør konkurrenceudsættes. Et konkret eksempel er vores ønske om at konkurrenceudsætte det kommunale ejendomscenter, eller splitte det op i en strategisk udviklingsdel og i en operationel del, som konkurrenceudsættes til eventuelle private aktører.

Vi oplever store budgetbevægelser efter budgetvedtagelsen. I Venstre har vi en klar forventning om at vores forhandlinger om budgettet også vil indebære drøftelser om redskaber, der gør det muligt for administration og borgmester at gennemføre det budget i tekst og tal som byrådet vedtager.

I direktionens budgetforslag er der indarbejdet besparelsesforslag for ca. 38 mio. i 2013 stigende til 46 mio. i overslagsårene. I forhold til direktionens forslag er der en række områder hvor Venstres gruppe vil arbejde for at finde andre finansieringsmuligheder.
Det har været Venstres politik siden før kommunalvalget, at vi ikke finder en fortsat forringelse af normeringen på vores plejecentre fornuftig. Det har været Venstres politik lige så længe, at vi skal passe på vores dagtilbud, at normeringen og den generelle åbningstid i daginstitutionerne skal øges, samt at forskellighederne i vores dagtilbud skal ses som en kvalitet, der er med til at udvikle vores dagtilbud og give forældre valgmulighed mellem forskellige tilbud som passer til netop deres børn.

På samme måde er det en klar linje i Venstres politik, at vi prioriterer folkeskolen som et af de allervigtigste kommunale politikområder.

Jeg tror I kender os godt nok til at vide, at Venstres gruppe har præcis samme holdning i år.

Derfor ser Venstre meget gerne at vi ikke gennemfører de besparelser der er lagt op til på normeringen på vores plejecentre. Vi skal ikke være en kommune, hvor normeringen er så lav at det betyder at vores ældre venner og slægtninge på plejecentre ikke kommer ud af sengen.

Venstre ser gerne at vi finder ressourcer på ældreområdet til at fremme aktiviteter som skal dæmme op for den snigende ensomhed blandt især enlige ældre. Vi synes det kunne være relevant med en ordning, hvor en bus en gang om ugen (eller hver anden uge) tilbyder at køre kommunens ældre (i første omgang hjemmeboende) borgere til eksempelvis Nødebo Kro, FrederiksborgCentret, Kulsviergården eller lignende for at spise deres frokost sammen, høre et foredrag, se en kirke, bruge motionscentret etc. Vi ser meget gerne, at der også tænkes private tilbud ind i et sådant tilbud. Det er klart at et sådant tilbud koster penge og Venstre er parat til at drøfte finansieringen i de kommende forhandlinger.

På daginstitutionsområdet er Venstre, i det konkrete udvalgsarbejde, aktivt medvirkende til, at de kapacitetstilpasninger som er nødvendige i en situation med faldende børnetal, bliver fornuftige tilpasninger. Venstre anerkender behovet for tilpasning af kapacitet, men vi står fast på at ikke at gennemføre tilpasninger som har urimelige konsekvenser i vores lokalsamfund. For Venstre er det væsentligt at vi har gode lokale dagtilbud. Det hører med til at have levende lokalsamfund. Og for Venstre er det væsentligt at vi, når kapacitetstilpasningerne er gennemført, stadig er en kommune med forskellighed i vores pasningstilbud. Børn er forskellige og forskellige børn har glæde og gavn af, at vores daginstitutioner kan noget forskelligt. Venstre ser frem til at drøfte hvordan vi konkret udmønter den pulje til kvalitetsløft af vores daginstitutioner som er en følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

I Venstre er vi endvidere opmærksomme på at den kapacitetstilpasning af vores daginstitutioner, der er lagt op til, kan resultere i private pasningstilbud. Det vil vi i Venstres byrådsgruppe se frem til, idet vi har den liberale grundholdning, at vi gerne ser at borgere har mulighed for at vælge mellem kommunale og private tilbud – også når det handler om daginstitutioner.

På skoleområdet ser Venstre frem til at vi i de kommende forhandlinger kan finde alternativ finansiering til de besparelser, der er lagt op til på undervisningsmidler, på skoleassistenter og på den pædagogiske medhjælp i børnehaveklasserne. I takt med at elevtallet stiger i mange af vores børnehaveklasser er det en kortsigtet besparelse at fjerne den pædagogiske assistance, der helt afgjort er med til at sikre vores børn en god overgang fra daginstitution til folkeskole. Set i lyset af den inklusionsdagsorden vi er enige om i byrådet er det heller ikke fornuftigt at spare på den del af vores folkeskole som er med til at reducere behovet for specialundervisning. Vores folkeskole er om noget hjerteblod for Venstre og jeg håber at vi kan finde sammen om en mere positiv budgetudvikling for vores folkeskole end det som direktionen har foreslået i det forslag vi behandler i aften.

Uden for byrådet har jeg lagt mærke til at der i pressen er en relevant debat om skatte- og afgiftsniveauet i vores kommune. Det er forfriskende og Venstre vil gerne løfte den interesse ind i byrådet. Man kan mene at vores økonomi er for sårbar til at gennemføre lempelser på skatter og afgifter her og nu. Men debatten er relevant. Meget relevant. Og der er behov for at lempe vores kommunale skatte- og afgiftstryk på virksomheder og borgere, hvis vi har politisk ønske om at skabe flere lokale arbejdspladser og bedre vækstbetingelser.

Vi har en fantastisk kommune og vi har fantastiske fysiske rammebetingelser. Venstre har en klar ambition om at vores kommune skal være et vækstcenter for nye arbejdspladser og vores kommune skal være den foretrukne handels- og erhvervsby i Nordsjælland. Venstres byrådsgruppe har blik for at vi skal passe på vores nuværende handelsliv og ikke dynge de handlende til med flere omkostninger og bøvl. Derfor er vi heller ikke indstillet på at øge belastningen på handelen ved at indføre ekstraomkostninger i form af fascadebetaling, betaling for cafeernes udeservering eller for stadepladser på tovet.  Vi skal passe på vores handel, ikke kvæle den spirende optimisme jeg oplever i vores handelsliv med nye kommunale omkostninger.

Det har vi drøftet før og jeg forventer vi kommer til at drøfte det igen. Den debat som jeg godt vil tage ind i byrådet er at vi fortsætter vores arbejde med erhvervsstrategi og kommer tættere på end de mange flotte ord som vi indtil videre er blevet enige om.
Behovet for at sikre at flere virksomheder finder frem til at slå sig ned i vores kommune, samt at det bliver mere attraktivt at udvikle og skabe nye private arbejdspladser er større end nogensinde. Det er Venstres ønske at vi i de kommende forhandlinger kan komme tættere på hvad der konkret skal til for at vi politisk kan fastholde og udvikle en ambition om at være Nordsjællandsk vækstdynamo med masser af nye lokalt forankrede arbejdspladser.

Selv er kommunen også en stor arbejdsplads og vores ansattes trivsel er noget vi i Venstre prioriterer meget højt. God trivsel giver godt arbejdsmiljø og en lyst til at give den en ekstra skalle. God trivsel giver glade og tilfredse medarbejdere og glade medarbejdere er en væsentlig forudsætning for god service til vores borgere. Byrådet har en målsætning om at reducere kommunens sygefravær med 1 % frem til 2014. Venstres byrådsgruppe ser meget gerne at byrådet udviser en større interesse for trivsel og for at reducere sygefraværet. Derfor ser vi gerne at forhandlingerne også kommer til at omhandle om en reduktion af sygefraværet med 1 % frem til 2014 er ambitiøst nok og om vi politisk kan gøre mere for at forbedre vores medarbejderes trivsel og reducere fravær på grund af sygdom.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger og til at vi sammen kan nå frem til et resultat som vores borgere og vores medarbejdere kan være tjent med.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s