Venstres indlæg ved andenbehandling af budget 2013 i Hillerød

Ved vores førstebehandling fremhævede jeg, at opgaven med at skabe et økonomisk råderum i vores budget, er alt for vigtig en opgave at overlade til skiftede politiske vinde på Christiansborg.  Vores borgere skal kunne forvente af deres byråd, at opgaven med skabe økonomisk råderum til investering i varige serviceforbedringer gennem omlægninger af den måde pengene bruges på i dag og ved en politisk villighed til at stille spørgsmålstegn ved – og udfordre – den måde de kommunale skattekroner traditionelt anvendes på.

Helt overordnet kan man sige at vi med det budget vi vedtager i aften har fundet nogle penge som vi i dag bruger på nogle områder, men hellere vil bruge på andre områder. For Venstre er de områder vi gerne vil bruge flere penge på, de områder vi kalder for det kommunale hjerteblod – Det er vores skoler, det er børnepasningen, og det er ældreområdet.

Den aftale vi vedtager i aften er en god aftale, som rækker fremad, som tager fat på genopbygningen af vores serviceniveau og som vil blive startskuddet på at konkretisere kommunens kommende erhvervsstrategi og dermed give os nogle konkrete svar på hvad vi i vores kommune skal leve af i fremtiden.

Enighed om et budget med økonomisk ansvarlighed i højsædet
Flere års hårdt arbejde med at sikre en ansvarlig og fornuftig økonomi har båret frugt. Tidligere var der permanent ubalance i kommunens indtægter og udgifter. Tingene hang ikke sammen og der var ikke fokus på at styre økonomien. Der er blevet lyttet til Venstres argumenter om at det er nødvendigt at der er styr på vores økonomi og nu er vi heldigvis kommet så langt, at det hænger fornuftigt sammen. Ikke fantastisk, men fornuftigt.

Det betyder at vi kan koncentrere os om at prioritere med forskellige områder, og effektivisere for at få skattekronerne til at række længere. I den forbindelse er budgetaftalens elementer om konkurrenceudsættelse på det tekniske område et meget fornuftigt skridt som Venstre længe har argumenteret for. Det samme er det serviceeftersyn vi kan se frem til på ejendomsområdet.

I Venstre sætter vi pris på at der nu på tværs af partiskel trods alt er en grundlæggende enighed i byrådet – uanset flertal – at det ikke hverken nytter eller er gavnligt at bruge penge som vi ikke har. Det vil jeg gerne på Venstres vegne kvittere for til de andre partigrupper. Jeg håber at den ansvarlighed rækker videre til næste år som er valgår og ind i næste periode uanset til hvilken side flertallet falder. Det har Hillerød brug for – og her tænker jeg både på borgere og kommunens mange ansatte.
Budgetaftalen indeholder også både visioner og økonomi til at iværksætte en stadig mere konkret digitaliseringsstrategi, samt investeringer i velfærdsteknologi som skal gøre det muligt enten at løfte vores serviceniveau på udvalgte områder eller prioritere mere service til flere. Kort sagt: anvende moderne teknologi for at få skattekronerne til at række lidt længere. Nu skal det så udmøntes i noget konkret og det ser vi i Venstre meget frem til.

Skoleområdet som får et løft
Venstre gik til forhandlingerne med et klart ønske om at styrke folkeskolen. Venstres byrådsgruppe er derfor tilfreds med at det er lykkedes at afsætte i alt 7,3 mio. til renoveringer og funktionsopgraderinger af vores folkeskoler i 2013. Det er tiltrængt og står det til Venstre, så gentager vi samme prioritering, når vi laver budget igen til næste år.

På samme måde er det positivt, at der ikke spares på undervisningsmidler, på skoleassistenter og den pædagogiske medhjælp i børnehaveklasserne. Og det er på tilsvarende måde godt at der ikke spares på M-kurserne, som vi i Venstre ser som væsentligt for at sikre at inklusionsarbejdet i vores skoler bliver en succes.

I forlængelse af økonomisiden i aften på folkeskoleområdet indeholder aftalen også et klart signal til lærerne, her før de kommende forhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening. Dette i form af en understregning af behovet for flere undervisningstimer til vores børn. Det kan jeg forstå har givet anledning til debat. Det synes jeg er fint. Debat er oplysende og gør os klogere. Jeg skal gerne gentage her til aften, at det er en helt reel, helt fornuftig og helt igennem åbenhjertig målsætning, som jeg synes er helt på sin plads at give udtryk for i en budgetaftale som skal sætte retning for det politiske arbejde i de kommende år i vores kommune. Venstres gruppe er af den holdning at det skal være et mål at undervisningstimetallet øges i vores folkeskoler.

Børnepasning får et løft
Venstre glæder sig også over at vi kan styrke vores børnepasning med et løft i normering og kompetenceudvikling hos medarbejderne. Det har Venstre arbejdet for længe. Derfor er vi ekstra tilfredse med at det nu er blevet muligt at nå til enighed om at styrke området økonomisk.

Venstre har haft som udgangspunkt og som målsætning i forhandlingerne, at vi ikke vil medvirke til kapacitetstilpasninger på børnepasningsområdet, som har urimelige konsekvenser i lokalsamfundet. For Venstre er det væsentligt, at kommunen fortsat har gode lokale dagtilbud når kapacitetstilpasningerne er gennemført. Ved siden af dette har det også været en målsætning for Venstre, at når tilpasningerne er gennemført, så skal vi stadig være en kommune med forskellighed i vores pasningstilbud. Børn er forskellige og forskellige børn har glæde og gavn af, at vores daginstitutioner kan noget forskelligt. Det er en kvalitet vi skal værne om og passe på.

Derfor har jeg et budskab til byrådets partier her i aften. Med de kapacitetstilpasninger børne- og familieudvalget har indstillet til budgetarbejdet og som vi nu vedtager i aften, har Venstre strukket sig langt. Kapacitetstilpasningerne er nødvendige i en situation med faldende børnetal. Vi vil gerne fleksible løsninger, men vi vil ikke en udvikling som kan ende med at alle vores daginstitutioner bliver ensartede store institutioner som ligner hinanden; og Venstres gruppe er ekstremt opmærksom på, at de indstillinger der er kommet fra børne- og familieudvalget omkring bevaring af matrikler bliver respekteret når budgetaftalen skal implementeres.

For Venstre er det afgørende at vi udmønter budgetaftalen i langsigtede fleksible løsninger som holder. Vi skal ikke lave panikløsninger, blot fordi fastfrysningen af boligmarkedet betyder, at der i disse år ikke flytter så mange nye børnefamilier til kommunen eller et bestemt område, som vi havde regnet med. Vi skal tænke langsigtet. Og med i en langsigtet løsning hører også det forhold, at eksistensen af de mindre lokalsamfund i høj grad hænger sammen med muligheder for børnepasning i nærområdet og skolegang i rimelig afstand.

Hillerød som Nordsjællands vækstcenter
Hvad skal vores kommune leve af i fremtiden? Det skal vi ikke finde svaret på i aften, men med denne aftale er vi enige om at vores erhvervsstrategi skal gøres konkret. Venstres gruppe synes at det er positivt, at byrådet i 2013, i samarbejde med C4, vil tage fat på hvad der konkret skal til for at vi politisk kan fastholde og udvikle en ambition om at være Nordsjællandsk vækstdynamo med masser af nye lokalt forankrede arbejdspladser. Derfor er vi tilfredse med at budgetaftalen indeholder forpligtelser til at vi i 2013 tager fat på at konkretisere vores erhvervsstrategi.

Når vi kommer i gang med dette arbejde vil vi understrege behovet for at der skal være meget konkrete målsætninger og tiltag som understøtter byrådets ambition om at vores kommune skal være et nordsjællandsk vækstcentrum med masser af nye lokale arbejdspladser. Det er en helt nødvendig politisk dagsorden som Venstres medlemmer af byrådet glæder sig til at tage fat på.

Vejen frem for at realisere vores vision om at være Nordsjællands vækstcenter er jo ikke nye afgifter på vores handel og derfor er vi tilfredse med at nye facadeafgifter og afgifter for udeservering ikke bliver til noget. Venstre har accepteret finansieringsforslaget med stadepladserne på torvet fordi den indtægt kan medvirke til, at kommunen kan give et fast tilskud til City-koordinator funktionen i C4 som har en påviselig positiv effekt på handel, liv og aktiviteter i vores by.

Behovet for at sikre at flere virksomheder finder frem til at slå sig ned i vores kommune, samt at det bliver mere attraktivt at udvikle og skabe nye private arbejdspladser er større end nogensinde. Det vil være Venstres udgangspunkt, at når byrådet skal i gang med at konkretisere vores erhvervsstrategi, så vil de økonomiske rammevilkår som vi som kommune byder nuværende og kommende virksomheder, være et af de områder, der skal under særlig fokus. Både fordi det er noget vi selv kan gøre noget ved; og fordi vi ved en simpel sammenligning kan se at det er et område hvor vi med en fornuftig prioritering kan gøre os væsentlig mere konkurrencedygtige.

Ved førstebehandlingen af budget 2013 her i byrådssalen indledte jeg med at rose administrationen for et godt forberedt arbejde og god assistance under forhandlingsforløbet. Denne ros vil jeg gerne afslutte mit indlæg her i aften med at gentage.