Tale ved førstebehandling af budget 2014

Venstres byrådsgruppe har følgende målsætninger for det kommende budget for Hillerød Kommune:

  • Vi vil genoprette og forbedre servicen på skoler, børnepasning og ældreområdet.
  • Vi vil, at der bliver skabt flere private arbejdspladser i vores kommune. Der brug for at gøre vores kommune mere erhvervsvenlig.
  • Vi vil med anlægsplanen forbedre de fysiske rammer på skolerne, forbedre vejene og lave flere cykelstier.

Det er Venstres udgangspunkt at byrådet, for at forbedre kommunens service, er nødt til at finde pengene indenfor de budgetrammer, vi har i dag. Det er den virkelighed, som vi som byråd står overfor – og det er den samme virkelig som vil møde det kommende byråd efter valget i november.

For Venstre er det helt centralt at muliggøre, at der bliver råd til at gennemføre serviceforbedringer på kommunale kerneområder som skoler, børnepasning og ældreomsorg. Det er der i den grad brug for – og det kan lade sig gøre. Ikke med et snuptag, men med et langt sejt træk. Venstre er klar til at anvise hvordan vi skal sikre det råderum og sikre finansieringen, så det ikke bliver ved snakken. Venstres plan for at finansiere genopretningen af vores kommunes service til vores borgere har tre spor.

For det første vil vi sikre at vi hele tiden betaler den rigtige pris for den service vi selv leverer til borgere og erhvervsliv i kommunen – og den som vi betaler andre for at levere.

For det andet er vi optaget af at gennemføre reformer af og effektivisere – den måde som vi leverer service på, så skattekronerne rækker længere.

For det tredje er vi optaget af, at vi som kommune skal være mere konkurrenceparate i forhold til omverden, så vi bedre kan fastholde og tiltrække både nye borgere, nye arbejdspladser og dermed flere skattekroner.

Det er dén positive og realistiske tilgang til politik som vi har i Venstre og det er den positive tilgang som vi har til de budgetforhandlinger som for alvor i aften går ind i sin slutfase.

Ser man på Dansk Byggeris seneste rapport om kommunernes erhvervsvenlighed ligger Hillerød på plads nummer 65 ud af 98. Ser man på lignende analyser af kommunernes erhvervsvenlighed og dermed mulighed for at skabe flere arbejdspladser går det samme billede igen. Vi gør en masse ting godt, men ikke helt godt nok. Det kan gøres lidt bedre – og det kan lade sig gøre.

Placeringen i den lave ende af barometret for erhvervsvenlighed skyldes primært kommunens høje skattetryk på erhvervslivet. I Venstre vil vi en retning for vores kommune, hvor der bliver skabt flere private arbejdspladser. Vi ønsker at en kommune, hvor man som borger og familie ikke skal være bekymret for om ens arbejdsplads er ved at lukke fordi den måske flytter et sted hen, hvor omkostningerne er lavere. Vi ønsker en kommune, hvor der bliver skabt flere arbejdspladser end der lukker, så man både kan bo og arbejde her i vores skønne del af landet – i Nordsjællands hjerte. I handleplanerne til den erhvervsstrategi som byrådet vedtog i foråret oplyser forvaltningen os, at der er forsvundet ca. 1000 arbejdspladser de sidste fire år. Den udvikling skal vendes. Den skal vendes nu. Og det kan lade sig gøre.

Venstre arbejder for tryghed om familiers økonomi. Vi arbejder for velstand og vi arbejder for vækst.

Derfor er jeg også glad for, at reaktionerne fra både lokale virksomheder, brancheorganisationer og lokale erhvervsforeninger har været så tydeligt positive i de kommentarer som Venstre har fået med på vejen for vores forslag om, at byrådet over de kommende fire år sætter som målsætning, at halvere dækningsafgiften. Altså at vi gør det billigere at drive virksomhed her i vores kommune.

Vi har en af de højeste dækningsafgifter på erhvervslivet i Nordsjælland og det stiller virksomheder i vores kommune dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommune med et lavere skattetryk. Det koster ordre til vores lokale virksomheder. Det koster på vores lokale virksomheders vækstmuligheder. Det koster på muligheder for at tiltrække nye lokale virksomheder. Det koster nye arbejdspladser og dermed fremtidige skattekroner.

Jeg håber byrådets øvrige partier vil lytte til hvad vores lokale virksomheder, brancheorganisationer og vores lokale erhvervsforeninger siger om Venstres forslag. Jeg håber, at også byrådets øvrige partier vil være enige med Venstre i, at vi skal gøre det billigere at drive virksomhed i vores kommune, hvis vi sætter os den målsætning at vi vil forbedre mulighederne for flere lokale arbejdspladser. Det er i hvert fald Venstres ambition.

I forlængelse af dette er det problematisk, at der i direktionens budgetforslag er lagt op til at gøre det dyrere at besøge Hillerød by som handlende. Parkeringsafgifterne skal ikke stige sådan som direktionen foreslår, hvis vi gerne vil have flere til at handle i vores bymidte. Tværtom. På samme måde skal byggesagsgebyrerne heller ikke have et nøk opad, hvis vi har ambition om at vores kommune skal opleves som mere erhvervsvenlig. At hæve gebyrerne gør det dyrere for vores lokale virksomheder og det fremmer ikke ligefrem vores lokale konkurrenceevne.

Siden januar har byrådets partier arbejdet med budgettet. Vi har lavet et priskatalog over nye anlægsbehov, vi har lavet et katalog over nye ønsker til driftsudgifter og vi har lavet et katalog over mulige finansieringsforslag. Det har været en konstruktiv proces i de stående udvalg og det vil jeg gerne kvittere for.

Direktionens forslag
I direktionens budgetforslag er der indarbejdet besparelsesforslag for ca. 49 mio. i 2014 stigende til ca. 70 mio. i overslagsårene. I forhold til direktionens forslag er der en række områder hvor Venstres gruppe vil arbejde for andre finansieringsmuligheder:

  • Det har været Venstres politik i hele denne byrådsperiode, at vi ikke ønsker forringelser på vores plejecentres normeringer.
  • Det har været Venstres politik lige så længe, at vi skal passe på vores dagtilbud. At normeringen ikke skal presses yderligere; og at der er brug for at forbedre åbningstiderne i daginstitutionerne.
  • På samme måde er det en klar linje i Venstres politik, at vi prioriterer folkeskolen som et af de allervigtigste kommunale politikområder.

Jeg tror I kender os godt nok til at vide, at Venstre har præcis samme holdning i år.

Derfor ser vi i Venstre meget gerne at byrådet ikke gennemfører de besparelser der – endnu engang – er lagt op til på normeringen på vores plejecentre. Jeg noterer mig også, at Ældrerådet i sit høringssvar på det kraftigste anbefaler at byrådet glemmer alt om den besparelse. Jeg er glad for, at ældrerådet siger det så tydeligt som de gør. Vi skal ikke være en kommune, hvor normeringen bliver så lav at det bliver uforsvarligt over for vores ældre og svage venner og slægtninge på plejecentre.

På daginstitutionsområdet er der lagt op til både personalereduktion og til en øget belastningsgrad. Det er muligt det kan lade sig gøre, men det er ikke den retning for vores daginstitutioner som Venstre ønsker for vores børn. Vi synes ikke, at servicen i vores daginstitutioner er af en sådan karakter, at det giver mening at reducere yderligere på personalet og forværre belastningsgraden. Tværtimod.

Den tilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført sidste år viser også tydeligt at dét som forældre er mest utilfredse med dels er åbningstiderne, dels at der ikke bliver sat tilstrækkeligt ind for at standse drillerier og mobning og dels at der er alt for få aktiviteter og udflugter.

Det er Venstres politik, at vores dagtilbud skal forbedres ikke forringes. Jeg tror ikke vi får bedre dagtilbud af at reducere personalet. Jeg håber vi kan finde enighed mellem byrådets partier om at undgå en yderligere forværring af vores dagtilbud, således som der er lagt op til i budgetforslaget.

Venstres gruppe vil gerne bringe i forslag at vi i stedet for at forringe dagtilbud yderligere, får taget fat på langt om længe at få gjort noget positivt ved åbningstiderne som forældre kan mærke. Det tror jeg mange vil finde værdifuldt – og det er hårdt tiltrængt.

På skoleområdet står vi foran en af de allerstørste og vigtigste reformer i den offentlige sektor i mange år. Reformens grundidéer, som jo blev udtænkt af den forrige regering, og som et stort flertal i Folketinget har vedtaget, vil skabe en ny og bedre skole. En skole, hvor fagligheden kommer i højsædet, hvor flere børn udfordres på deres eget niveau; så både eleverne med de største udfordringer og de bedste elever bliver endnu dygtigere. Så dygtige som de hver især kan blive.

Venstre bakker om omkring en mere sammenhængende skoledag, hvor lærere og pædagoger samarbejder om at understøtte fagligheden i skoledagen og udvikle børnenes sociale og personlige kompetencer. Vi synes lektiecafeer er en god ide, så både de bedste og svageste kan fordybe sig i opgaver og projekter med muligheden for at have en lærer i nærheden. Det er ikke i alle hjem at der er mulighed for lektiestøtte.

I Hillerød har vi angrebet opgaven omkring en ny folkeskole offensivt. Venstre støtter processen omkring læringsreformen, som inddrager forældre, lærere, pædagoger, elever, forenings- og erhvervsliv i det fælles arbejde for en ny og bedre skole.
Når vi ser på finansieringen af skolereformen, så vil Venstre ikke være med til finansiere reformen ved besparelser på de nuværende skolebudgetter, ved fx at spare på undervisningsmidler, SFO-normering eller inddragelse af pædagoger i indskolingen – de såkaldte undervisningsassistenter. Det vil jo være det samme som at fodre hunden med sin egen hale. Det er ikke Venstres politik.

Tværtimod ønsker, vi at reformen bygger videre på det økonomiske niveau vi har i dag, og de gode erfaringer som vores skoler har fået gennem mange års pædagogisk udviklingsarbejde – fx omkring samarbejdet mellem lærere og pædagoger om en god, afbalanceret og sammenhængende skoledag fra morgen til eftermiddag.
Med i tasken til de videre forhandlinger har Venstre også forslag om at prioritere en forbedring af de fysiske rammer på vores skoler. Det er tiltrængt især på vores ældre skoler.

Venstres byrådsgruppe har som sagt følgende målsætninger for det kommende budget:

  • Vi vil genoprette og forbedre servicen på skoler, børnepasning og ældreområdet.
  • Vi vil, at der bliver skabt flere private arbejdspladser i vores kommune. Der brug for at gøre vores kommune mere erhvervsvenlig.
  • Vi vil med anlægsplanen forbedre de fysiske rammer på skolerne, forbedre vejene og lave flere cykelstier.

Jeg ser frem til de kommende forhandlinger og til at vi sammen kan nå frem til et resultat som vores borgere og vores medarbejdere kan være tjent med. Jeg ved det kan lade sig gøre.

Vejdirektoratet giver Venstre ret

Hen over sommeren har der været en livlig debat om den planlagte cykelsti ved Milnersvej. Venstre har i hele sagens forløb været meget kritisk overfor den strækning, som et flertal i byrådet har lagt sig fast på. Venstre har været klar modstander af ekspropriation i forbindelse med stiføringen, når der er andre muligheder.

Vi har i Miljø- og Teknikudvalget også foreslået den stiføring som også Hillerød bys lokalråd har anbefalet, men desværre har de andre partier ikke lyttet til Venstres medlemmer af Miljø- og Teknikudvalget.

Nu har Vejdirektoratets så foretaget en foreløbig afgørelse og vurderet, at der ikke er sammenhæng mellem værdien af cykelstien og de gener, der er for de borgere, der skal have foretaget ekspropriation. Det er præcis de argumenter som Venstre har fremført og jeg glæder mig over, at Vejdirektoratet er nået frem til den afgørelse.

Venstres byrådsgruppe ser frem til de kommende forhandlinger i Miljø- og Teknikudvalget og til en mere lydhør drøftelse af, hvordan vi bedst sikrer trafiksikkerheden omkring Milnersvej uden at gennemføre unødvendige, generende og dyre ekspropriationer.

Venstres vækstplan for Hillerød

Vi har brug for flere arbejdspladser i Hillerød. Der er en spirende optimisme i det danske samfund og det er derfor nu, at der er brug for at gøre det både billigere, lettere og mere attraktivt at være erhvervsdrivende i Hillerød Kommune. Det kommunale budget for næste år går nu ind i de afsluttende forhandlinger og Venstre siger klart, at der er behov for lavere skatter, afgifter og takster på erhvervslivet.

Venstre vil derfor finde den nødvendige finansiering til at halvere dækningsafgiften over de kommende 4 år.

Alle partier ønsker flere jobs, men snak gør det ikke alene. Så det er nu, at vi skal sikre hurtigere erhvervs-sagsbehandling, lavere omkostninger for virksomheder og udbyde flere kommunale opgaver til private virksomheder. Flere landsdækkende analyser understreger også, at kommunen både kan og bør gøre disse ting for at blive mere erhvervsvenlig.

Hillerød Kommune er forholdsvis dyr at drive virksomhed i, hvilket er ærgerligt. Ikke blot for virksomhederne, der afholder sig fra at skabe flere nye arbejdspladser og/eller at etablere sig i kommunen. Men samtidig mister kommunen chancen for flere lokale arbejdspladser, flere skattekroner fra borgere i beskæftigelse og dermed mulighed for vækst og udvikling.

Hillerød skal summe af liv i gågaderne, i centrene, i industriområderne, i de mange lokalt placerede virksomheder. Ja – Venstre vil gerne tiltrække nye virksomheder, men vi skal først og fremmest værne om og passe på de virksomheder, der allerede har valgt Hillerød som deres base.