Hillerød Venstres målsætning er en rigere, mere attraktiv og vækstklar kommune

Her er min budgettale fra Hillerød byråds førstebehandling af budget 2015-2018. Du kan du læse mere om hovedlinjerne i Hillerød Venstres prioriteringer i de kommende budgetforhandlinger.

Jeg kan på Venstres vegne sige, at jeg ser frem til det kommende forhandlingsforløb og at vores mandater vil arbejde målrettet på, at vi kan enes om et budget som bærer vores kommune i den rigtige retning. Det er der brug for for vores mange medarbejdere, for vores mange borgere og virksomheder og for, at vi er i stand til at kunne tiltrække både flere nye borgere og flere nye arbejdspladser.

Vi bor i en god kommune. Men vi bor også i en kommune som skal blive bedre. Vi bor i en kommune som står overfor en stor og omfattende udvikling – og det er en udvikling som der skal være råd til. Og når jeg siger, at der skal være råd til den udvikling, så mener jeg at vi skal kunne gennemføre den udvikling uden at udsulte resten af vores kommune og uden at gå på kompromis med de helt centrale økonomiske dyder som gør, at vi har en robust og stabil kurs i den rigtige retning.

Det bliver ikke en let opgave. Direktionen har i budgetforslaget angivet deres svar på retning og prioritet. Tak for det input. Det lever stort set op til vores politisk vedtagne økonomiske styringsprincipper. Det er et solidt arbejde I har lavet i forvaltningen og som direktionen har fremlagt til os. I har leveret et solidt forhandlingsoplæg til byrådet som er til at tage fat på. Tak for det.

Vi har ansvaret for en kommune som både står foran en stor udvikling og som skal blive bedre. Sidste gang vi på systematisk vis spurgte borgere og virksomheder om, hvor tilfredse de er med kommunens service, så var der desværre ikke nok som svarede, at de oplever at servicen er som den skal være. Eksempelvis svarede ca. en tredjedel af forældre med børn i kommunens skoler, at de ikke er tilfredse med deres barns skole. Det er ringere end samme måling på landsplan. Og det samme billede ses på andre områder.

Når virksomheder i vores kommune bliver spurgt om erhvervsklimaet – eller erhvervsvenligheden – i kommunen, så klarer vi os alt andet end tilfredsstillende. Sidste år var både DI og Dansk Byggeri meget tydelige på, at rigtig mange andre kommuner gør det bedre end os og har haft mere fokus på og dygtighed til at styrke erhvervsvenligheden end vi har haft. Det billede fortsatte her i foråret, hvor Dansk Byggeris seneste måling af vores erhvervsvenlighed sendte os i bund med en placering som nummer 74 blandt landets kommuner. Mig bekendt et historisk lavpunkt i virksomhedernes oplevede erhvervsvenlighed.

Vi skal således over de kommende år gennemføre en stor udbygning af vores kommune mod syd uden at udsulte resten af kommunen og vi skal rette op på borgere og virksomheders oplevelse af den service som vi leverer til dem. Og det skal vi gøre samtidig med at vi sikrer at vores kommune har en sund økonomi.

Det er vi klar til i Venstres gruppe. Men for at løse den opgave kræver det, at vi ikke zigzagger i alle mulige retninger. At løse den opgave, der hviler på byrådets skuldre kræver, at vi fra start sikrer at vi bevæger os i den rigtige retning – og fortsætter med det. Så kan vi siden hen tale om hastighed. Men retningen skal være rigtig. Og det er afgørende for Venstre i de kommende forhandlinger. Retningen skal være rigtig.

For det skal være muligt at forbedre kommunens service– eller ikke fortsætte de mest ødelæggende besparelser – på kerneområderne. Derfor er den politiske opgave lige nu at finde pengene til at sikre det. Der kommer ikke flere penge fra staten – snarere tvært imod. Hvis vi vil undgå yderligere forringelser på kerneopgaverne eller måske endda skrue op for økonomien på et område, så skal pengene findes i de budgetter vi har i dag. Det er den virkelighed vi står i. Det er den virkelighed som gennemsyrer Venstres position i de kommende forhandlinger.

Hvad er det så vi skal gøre for at retningen er rigtig? Det som Venstre vil lægge vægt på er tre spor som skal gøre det muligt at sikre finansiering til en fortsat udvikling af vores kerneserviceområder for virksomheder og borgere.

For det første skal vi sikre at vi hele tiden betaler den rigtige pris for den service vi selv leverer til borgere og virksomheder i kommunen – og den service som vi betaler andre for at levere.

For det andet er vi optaget af at gennemføre reformer og effektivisere den måde som vi leverer service på, så skattekronerne rækker længere og vi kører længere på literen.

For det tredje er vi optaget af, at vi som kommune bliver mere attraktive og konkurrenceparate. Det skal vi være så vi bedre kan fastholde og tiltrække både nye borgere, nye arbejdspladser og dermed flere skattekroner.

Så for Venstre er det vigtigt, at vi med dette budget får lagt de rigtige trædesten til en retning som gør os rigere, mere attraktiv og mere vækstklar. Jeg har allerede talt om de kendte udfordringer vi har med oplevelsen af vores service til borgere og virksomheder. Det er derfor vigtigt for Venstre, at det kommende budget sætter fokus på – og rummer løsninger til – hvad der skal gøre os mere attraktiv som kommune for både borgere og virksomheder.

Konkurrencen mellem virksomheder er global. Men evnen til at konkurrere bliver bl.a. skabt lokalt. Derfor er byrådet med til at afgøre, om vores lokale virksomheder trives, kan vokse og skabe flere arbejdspladser. Eller om virksomhederne vælger at placere investeringer, vækst og arbejdspladser i andre og mere erhvervsvenlige kommuner. Og jeg kan kun understrege at det er en meget vigtig målsætning for Venstre, at der bliver skabt flere private arbejdspladser her i vores kommune og at vi laver et budget som gør, at der er flere, der har lyst og råd til at bosætte sig her i vores kommune. Det er vigtigt for vores muligheder for at blive flere til at betale den udvikling vi gerne vil og flere til at betale for at forbedre den kommunale service vi har mulighed for at levere.

I den forbindelse er vores høje dækningsafgift en alvorlig udfordring og væksthæmmer. Vi har et af de højeste skattetryk på erhvervslivet i Nordsjælland når vi taler dækningsafgift. Det stiller virksomheder i vores kommune dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner. Det koster ordre til vores lokale virksomheder. Det koster på vores lokale virksomheders vækstmuligheder. Det koster på muligheder for at tiltrække nye lokale virksomheder. Det koster nye arbejdspladser og derfor også skattekroner vi kunne bruge på at løfte servicen og sikre udviklingen af vores kommune.

Så blandt svarene på hvad der den rigtige retning for Venstre er en langt mere aktiv erhvervspolitik som skal reducere den væsentlige lokale væksthæmmer, at vi er en dyr kommune at drive virksomhed i. Det er baggrunden for Venstres klare position på, at vi for at forbedre vores oplevede erhvervsvenlighed og forbedre vores muligheder for mere lokal vækst her hos os, skal reducere dækningsafgiften løbende hen over denne valgperiode.

Venstre vil den lokale vækst, for den er en forudsætning for at vi får råd til mere. Og vi ved at den, som med så meget andet, ikke kommer af sig selv. At vækst er en forudsætning for velstand burde være almindeligt accepteret rundt om bordene. Og at mere velstand er en forudsætning for at styrke velfærd og service burde stå lige så klart for de fleste partier i byrådet. Den rigtige retning for Venstre handler derfor om, at vi skal gøre kagen større. Vi skal blive rigere ved at fjerne væksthæmmere. Vi skal investere i at blive mere attraktive. På den måde bliver vi bedre stillet når vi vil tiltrække flere nye private arbejdspladser og skattekroner.

Det samme gælder for vores bymidte. At vores bymidte har det godt er vigtigt for både de handlende og for kommunen. Og Venstres vision for bymidten er krystalklar. Bymidten skal være Nordsjællands foretrukne handelscentrum og et naturligt mødested og åndehul i Nordsjælland.

I Venstre synes vi at det eksisterende handelsliv gør det godt. Men det er ikke nogen hemmelighed, at detailhandelen er en presset branche. Derfor tog Venstre i januar initiativ til en vækstpakke for vores handelsliv og bymidte. Planen blev vedtaget af byrådet og i de kommende budgetforhandlinger synes vi i Venstre at det er vigtigt at der bliver sat fokus på helt konkrete politiske målsætninger, der vil løfte vores bymidte opad og fremad.

Derfor har vi i Venstre arbejdet målrettet på, hen over foråret, at omsætte vækstplanen til helt konkrete målsætninger som kan gennemføres nu og her i disse budgetforhandlinger. Vores konkrete plan er derfor omsat til ni konkrete forslag som alle hver for sig og samlet set skal løfte vores bymidte. Og ambitionen er et markant og mærkbart løft af vores bymidte med konkrete og synlige tiltag.

Første målsætning handler om at vi gerne vil, at der er flere der besøger vores bymidte og at der er flere, der besøger vores bymidte i længere tid. Derfor vil Venstre gerne prioritere at vi bliver enige om at man skal kunne parkere de første to timer gratis på kommunale parkeringspladser.

Den anden målsætning handler om, at det skal være billigere at drive virksomhed i vores kommune. Kommunens høje dækningsafgift er en væksthæmmer som betyder at Hillerød er en dyr kommune at drive virksomhed i – og det gælder også for de handlende i bymidten. Det er derfor et mål for Venstre over de kommende fire år at gennemføre en mærkbar reduktion af den væksthæmmende høje dækningsafgift.

Den tredje målsætning handler om at det skal være nemmere at finde rundt i vores by. Derfor vil Venstre gerne diskutere hvordan vi forbedrer skiltningen i og omkring vores bymidte. Bl.a. ved at tydeliggøre med skiltning hvor der er parkeringsmuligheder og de mange muligheder for shopping.

Den fjerde målsætning handler om at skabe mere liv og flere aktiviteter i vores bymidte. Vi vil en mere levende by med både muligheder for hyggelige møder og et løft af de handlendes muligheder for at udfolde deres kreativitet og virkelyst. Vi tror på at det medvirker til at løfte oplevelsen af et besøg i vores bymidte. Derfor foreslår Venstre, at vi i forhandlingerne finder løsninger til at liberalisere mulighederne for udeservering, anvendelse af udearealer, samt gratis anvendelse af gadeareal for butikker for at få mere aktivitet.

Den femte målsætning handler om at der skal se ordentligt ud i og omkring vores bymidte. Vores bymidte skal på alle tidspunkter af året være ren, velholdt og indbydende. Både lokale og udefra kommende skal have indtryk af en pæn og venlig by som man har lyst til at komme tilbage til. Derfor vil Venstre vi gerne drøfte med jer at prioritere mærkbare byforskønnelsesaktiviteter. Det kan til at starte med være noget så enkelt som eksempelvis flere skraldespande og en intensiveret opsamling af affald, så vores bymidte fremstår ren, pæn og velholdt.

Den sjette målsætning handler om at skabe flere aktiviteter i vores bymidte. Sommer-loppemarkedet om søndagen er et glimrende eksempel på noget som vi gerne vil se mere af. Barrierer som besværliggør sådanne aktiviteter skal fjernes og det skal være let at starte nye aktiviteter op. Derfor vil Venstre gerne at vi i budgetforhandlingerne finder løsninger til hvordan vi kan finansiere at fjerne stadepladsafgifter og sikre en hurtig og hjælpsom godkendelsesproces så borgere, virksomheder og bymidtens aktører lettere har mulighed for at skabe mere liv i vores bymidte.

Den syvende målsætning handler om at gøre Torvet til et mere venligt og naturligt opholdssted for familier. Vores torv rummer en af Nordsjællands smukkeste udsigter og skal være en helt naturlig ramme for møde mellem mennesker, hygge og afslapning. Samtidig skal Torvet gøres så attraktivt, at det kan forlænge besøgendes lyst til at blive i vores bymidte. Kølig afslapning og leg om sommeren og aktiv vinteraktivitet med marked og skøjtebane om vinteren. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne, at vi finder løsninger så der på Torvet kan etableres Nordsjællands mest attraktive lege- og aktivitetsområde for børn. Ambitionen er et legeområde, der er så attraktivt, at bymidten kan tiltrække flere besøgende og at besøgende bliver i vores bymidte i længere tid.

Den ottende målsætning handler om at øge antallet af boliger i vores bymidte, for på den måde at gøre bymidten mere aktiv og levende. En nænsom byfortætning med flere boliger vil betyde mere byliv og mere aktivitet og samtidig muliggøre at flere af dem der ønsker det kan bosætte sig centralt i vores by. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne, at vi bliver enige om en løsning hvor det nødvendige planarbejde igangsættes som muliggør, at eksempelvis sundhedserhverv og -klinikker kan virke fra stueplan, for på den måde at give plads til, at første sal kan omdannes til boliger i bymidten.

Den niende målsætning handler om at vores eksisterende bymidte skal hænge bedre sammen med området omkring stationen. Der er en oplagt mulighed for at forlænge bymidteaktiviteter fra området omkring Stauns hjørne til stationsområdet og på den måde skabe en mere sammenhængende positiv oplevelse af vores by fra ankomst på stationen. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne at vi gør det til en hjørnesten i kommunens planarbejde at skabe mere bymæssig aktivitet i området mellem stationen og Stauns hjørne.

Budskabet til de andre partier i byrådet er således tydeligt. For Venstre er det afgørende at vi enes om et budget som bærer vores kommune i den rigtige retning. Det er der brug for for vores mange medarbejdere, for vores mange borgere og virksomheder og for, at vi er i stand til at kunne tiltrække både flere nye borgere og flere nye arbejdspladser. Vi har brug for at vi bliver rigere. Vi har brug for at vi bliver oplevet som mere attraktive. Vi har brug for, at vi får vækst og arbejdspladser placeret her hos os. Så vi har brug for at lægge trædestenene i den rigtige retning og blive ved med at følge den retning, så den udvikling vi står overfor ikke betyder at resten af kommunen kommer til at stå på stand-by de næste ti år.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s