Stationsombygning og motorvejsforlængelse kræver samarbejdende Nordsjælland

Jeg havde den store fornøjelse at deltage på borgermødet for ombygning af Hillerød station og opleve opbakning til projektet fra både folketingsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer fra flere Nordsjællandske kommuner. Venstre i Hillerød har længe arbejdet for, at interessevaretagelse for gennemførelse af sporombygning på Hillerød Station er en prioriteret opgave – og tilmed en opgave som kun lykkes, hvis Nordsjælland står sammen.

Gode skifteforhold mellem bus og tog, fuld gennemkørsel for lokalbanetog til den nye Favrholm station og en tidssvarende terminalløsning er ikke alene i Hillerøds interesse. Sådan et projekt vil bringe de mange nordsjællændere tættere sammen, som dagligt er brugere af kollektiv trafik.

Jeg er meget opmærksom på værdien af et samarbejdende Nordsjælland. Når vi står sammen i Nordsjælland og taler med én stemme er vi stærkere i konkurrencen med andre landsdele om at tiltrække statslige investeringer. Et samarbejdende Nordsjælland er en forudsætning for realistmen i at udbygge den infrastruktur, der er så himmelråbende nødvendig her i vores del af landet.  Derfor er det også vigtigt at huske på, at vi allerede har et godt Nordsjællandsk kommunesamarbejde om flere vigtige infrastrukturinvesteringer – bl.a. udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen. Hillerød byråd skal spille på alle klaverets tangenter og konstant gøre opmærksom på, at der er både brug for – og god samfundsøkonomi i – både at arbejde for forlængelse af Hillerødmotorvejen og ombygning af Hillerød station.

Venstre vil have ny og rimelig spildevandsplan

For Venstre er det vigtigt at få sat den del af spildevandsplanen, som vedrører private borgeres separatkloakering i bero. Venstre foreslog så sent som i december 2015, at alle planer for separatkloakering, der involverer private grundejere, sættes i bero indtil der foreligger en fuldstændig kortlægning af alle relevante tekniske og økonomiske forhold. Desuden skal der sikres en grundig og korrekt information til alle berørte parter.

Med beslutningen i Hillerød Forsynings bestyrelse får byrådet nu sagen på den politiske dagsorden. Her vil Venstre foreslå, at arbejdet med alle projekter om separatkloakering indstilles – dvs. både igangværende og fremtidige projekter. Venstre foreslår også, at vi får udarbejdet en ny spildevandsplan, som (1) er mere teknisk velfunderet, som (2) har en bedre balance mellem effekt og investering, (3) hvor de økonomiske konsekvenser for boligejere er kendte og rimelige og (4) hvor der er langt mere gennemsigtig kommunikation til berørte borgere.

Beslutningen i forsyningens bestyrelse ikke særlig tydelig. Det er uklart, hvad der menes med “fremadrettede” og ”igangværende” projekter. For Venstres byrådsgruppe vil det være centralt, at samtlige separeringsprojekter bliver analyseret og revurderet, og at byrådet (gen)skaber ro og tillid til, at borgere behandles med både rimelighed og med tydelighed om, at der er en sammenhæng mellem investeringer og nytteeffekt.