Hillerød-motorvejen til Hillerød

Lige nu raser debatten om Ring 5. Frem for nye motorvejsstrækninger, mener jeg at det er mere relevant at fokusere på trafikinvesteringer, der her og nu forbedrer vores eksisterende infrastruktur og gør livet lettere for de mange borgere og virksomheder, der anvender de eksisterende motorveje i Nordsjælland. Jeg vil hellere arbejde for at føre Hillerød-motorvejen til Hillerød, frem for en ny ring 5 tværs gennem Nordsjælland med store negative effekter på vores smukke naturområder.

Vi bor i en vidunderlig del af Danmark. I Nordsjælland er der højt til loftet. Vi har, på en begrænset geografi, kultur og natur i et sjældent smukt omfang. Vi har meget at være stolte over i Nordsjælland, men en af vores store udfordringer er behovet for nye investeringer i trafik. Alt for mange af os spilder rigtig meget tid på at sidde i kø hver dag til og fra arbejde. Dertil kommer, at gode trafikforbindelser er vigtigt for både virksomheder og borgere, der overvejer at slå sig ned i Nordsjælland.

Jeg forestiller mig tre konkrete forbedringer. For det første en forlængelse af Hillerød-motorvejen til Hillerød. For det andet en udvidelse af antallet af kørebaner mellem Farum og Bagsværd. Og for det tredje en forlængelse af motorvejsforlængelsen til Gilleleje. Derudover mener jeg, at det skal undersøges om det kan lade sig gøre at indsætte en ekspres-buslinie mellem Helsinge og Bagsværd som eventuelt kunne køre i motorvejens nødspor og dermed være et tilbud om et løft af den kollektive trafik til og fra Nordsjælland.

S og SF kan hverken sikre vækst eller velfærd

Når man ser igennem oppositionens valgkampsretorik står det tydeligt tilbage, at S og SF hverken kan sikre vækst eller velfærd.

For det første har S og SFs planlagte skattestigninger for både virksomheder og helt almindelige borgere en direkte ødelæggende effekt på foretagsomhed og virkelyst – og dermed på vilkårene for at skabe vækst. Når S og SF øger eksempelvis boligskatten har familier færre penge til rådighed til forbrug og investeringer – det der er med til at skabe vækst.

For det andet er der ikke angivet finansiering for store dele af SFs såkaldte vækstplan. Den fremstår som et ufærdigt udkast med store mangler på de områder, der i politik giver ansvarlighed og sammenhæng: Nemlig en præcisering og anvisning af hvordan forslaget skal finansieres.

For det tredje fremgår det af planen, at SF vil tvinge kommuner til at indkøbe dyrere varer for at tilgodese særlige brancher som SF mener man skal satse på. Med et trylleslag vil SF nu trampe på de kommunale anstrengelser og resultater med effektiviseringstiltag på indkøb.  Det er udtryk for et uhørt indgreb overfor det kommunale selvstyre, hvor borgmestre og byråd arbejder hårdt på at få den kommunale økonomi til at hænge sammen.

Det er foruroligende, at S og SF stadig ikke vil fortælle os hvordan deres målsætninger skal nås og hvem der skal betale regningen for de mange ufinansierede forslag. Venstre har derimod fremlagt helt konkret hvordan vi vil sikre varig velfærd. Vi fortæller konkret og ærligt hvad vores politik indebærer, så du som vælger ved hvad du kan forvente.

Ansvarlig politik der er til at forstå

Før finanskrisen, mens der var overskud på statens finanser, konkurrerede S og SF om at overgå hinanden i uansvarlig overbudspolitik. Regeringen valgte en ansvarlig økonomisk kurs, betalte af på gælden og rustede Danmark til det stormvejr som ramte os i form af finanskrisen.

Siden har VK regeringen ført Danmark igennem den økonomiske krise på en langt mindre smertefuld måde end mange andre europæiske lande. Så kom genopretningspakken, hvor regningen fra den økonomiske krise blev betalt; og i nytårstalen lancerede statsministeren reformer, som skal fremtidssikre og udvikle varig velfærd i Danmark.

Det er ansvarlig politik som er til at forstå!

Kongernes Nordsjælland skal bygges på frihed og frivillighed

Kongernes Nordsjælland handler om at styrke Nordsjælland som destination. Det er uhyre interessant. Både i relation til at styrke vores eksisterende turisterhverv og i relation til yderligere arbejdspladser i turisterhvervet.

Men lige så vigtigt det er at styrke Nordsjælland som destination, lige så vigtigt mener jeg at det er, at planerne for Kongernes Nordsjælland ikke træder den private ejendomsret under fode.

Frihed og frivillighed er de stærkeste byggesten. Det gælder også når vi planlægger en kommende nationalpark i Nordsjælland. Jeg forstår godt, at der er lodsejere som lige nu er bekymret for hvad det vil betyde når der tegnes streger på et landkort og når embedsmænd og politikere begynder at udrulle planer for hvad der skal ske på anden mands jord. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at det i første omgang bliver statens egen jord man starter med når nationalparken Kongerne Nordsjælland skal konkretiseres. Private lodsejere skal frivilligt – over tid – kunne vælge at tilslutte sig nationalparken. Frivillighed og frihed skal være byggestenene. Ikke usikkerhed, uvished og utryghed.

Det er ikke kun friheden der er på spil

Alt for ofte reagerer politikere på utilfredshed og udfordringer ved enten at argumentere for, at der skal bruges flere penge, eller ved at formulere flere nye og skrappe krav til regler og reguleringer. Det er min holdning, at det har sin rod i en (fejlagtig) opfattelse om at politisk regulering er svaret, der kan løse alle problemer.

For mig er det et helt grundlæggende principielt politisk udgangspunkt, at der skal være grænser for politik. Grænser for hvad politikere skal lovgive om og sætte nye snærende bånd for. Traditionelt har det været et klassisk liberalt udgangspunkt. For hvad sker der med den personlige frihed og det personlige ansvar i et samfund, hvor der stort set ikke længere er grænser for detaljeret lovgivning eller for hvad politikere skal blande sig i? Svaret enkelt – det bliver et mindre frit og fattigere samfund.

Men min pointe er også, at det ikke alene er en principiel politisk problemstilling. Det er også en helt konkret og praktisk problemstilling som liberale politikere bør være særligt opmærksomme på. For den gennemgribende detailregulering gennem lovgivning er i høj grad med til at sænke effektiviteten og virkelysten i vort samfund.

Når der konstant bliver vedtaget store mængder nye love og regler, så bliver det uoverskueligt for borgere og virksomheder at agere, alene af den grund, at det bliver mere og mere vanskelligt at bevare overblikket over, hvilke love og regler, der gælder. For virksomheder betyder det, at der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på administration og regelfortolkning; og dette forringer både konkurrenceevne og effektivitet. Fremtidssikring af vores velfærd i Danmark forudsætter vækst og velstand. Og præmisserne for vækst og velstand fordrer politikere, der til stadighed er opmærksomme på at sætte grænser for politisk detailregulering.

Hvor tit bliver du spurgt?

Hvordan får vi bedre kommunal service? I Venstre stiller vi konstant hinanden det spørgsmål. For i tider med økonomisk krise og knappe økonomiske ressourcer er det vigtigere end nogensinde at udfordre sig selv og hinanden på netop det spørgsmål.

Hvis der er nogen der skulle være i tvivl, så er det et grundvilkår for Venstre, at kommunen er til for borgernes skyld og ikke omvendt. Derfor foreslog Venstre i vores budgetforslag, at der skulle arbejdes langt mere intensivt og målrettet med løbende at spørge dig som borger om hvor tilfreds du er med den service som kommunen leverer til dig.

Alt for ofte er det politiske partiers særhensyn og professionelle meningsdannere, der bliver hørt når knappe ressourcer skal prioriteres. Derfor forslog Venstre, at vi fremover skal sikre, at også “det store tavse flertal” løbende bliver spurgt om tilfredsheden med kommunens service. Tilfredshedsmålinger bør gennemføres med faste intervaller så der kan opstilles klare opnåelige mål for forbedringer, der hvor du som borger, oplever at servicen kan forbedres.

Desværre rakte den politiske vilje i byrådet ikke til at tage imod Venstres forslag, men stod det til Venstre ville du i langt højere grad blive spurgt om hvor tilfreds du er med den service som kommunen leverer – og som du betaler for.

Reformer er vejen til vækst, velstand og velfærd

For Venstre er det en naturlighed, at der skal være sunde offentlige finanser i Danmark. På den måde er vi nemlig bedst rustet til at sikre varig velstand og velfærd i Danmark. Men foran os venter udfordringer som kræver politisk lederskab, prioritering og mod for at fremtidssikre varig velfærd.

Det er et velkendt faktum, at det inden længe er flertallet af os danskere som lever af det offentlige. Dette kombineret med, at vi alene i år, har eksporteret flere tusinde arbejdspladser ud af landet. Vi kender oppositionens svar på dén udfordring: højere skatter, sværere vilkår for erhvervslivet og et væld af ny lovgivning, nye regler, nye reguleringer og nye forhindringer for foretagsomhed og virkelyst.

Nye afgifter og skatter, bureaukrati og besværligheder er ikke løsninger, som kan sikre vækst og varig velfærd i Danmark. Jeg mener at det er afgørende, at vi skaber varige vækstbetingelser. Det gør vi bedst ved at stimulere, at det er i den private sektor at arbejdspladserne bliver skabt. Og det er vi politikeres pligt at sige tingene som de er: nemlig at der er brug for reformer, som gør at vi kan fremtidssikre vores velfærdssamfund. Min analyse siger mig derfor, at det er vigtigere end nogensinde at styrke betingelserne for vækst, for foretagsomhed, for virkelyst og dermed for at fremtidssikre vores velfærd. Derfor er det utrolig positivt, at statsministeren melder så krystalklart ud, at regeringen vil reformer – og at der er behov for at reformere efterlønsordningen.