Tale ved førstebehandling af budget 2017-2020

Det talte ord gælder

I Venstres byrådsgruppe ser vi de samme tre store udfordringer som ved sidste års budgetlægning, som er helt afgørende at løse.

  1. Vi skal over de kommende år gennemføre en stor udbygning af vores kommune uden at udsulte resten af kommunen.
  2. Vi skal rette op på borgere og virksomheders oplevelse af den service som vi leverer til dem og de rammevilkår vi tilbyder.
  3. Og det skal vi gøre samtidig med at vi sikrer, at vores kommune har en sund økonomi.

Venstres position ved denne budgetlægning har det samme principielle udspring som vi hele tiden har lagt vægt på.

  • Vores principielle sigtelinjer er, at det kommende budget skal prioritere de kommunale kerneområder og hermed mener vi især børn, skoler og ældre.
  • Vi arbejder for at der bliver udvikling på tværs af hele vores kommune.
  • Vi har i hele denne byrådsperiode gentagne gange stillet forslag om – og arbejdet for en både realistisk og ambitiøs udvikling af Hillerød bymidte.
  • Og vi mener, at der er brug for en langt mere aktiv erhvervspolitik som kan understøtte, at flere virksomheder, flere arbejdspladser og dermed flere skatteindtægter finder vej til vores kommune.

Det er der ikke noget nyt i, for man kan kende Venstre på, at der er en solid blå helhedsorienteret og ansvarlig linje i vores politik.

Direktionen har lagt et godt forhandlingsforslag frem. Sagt i al stilfærdighed er der noget at arbejde med politisk. For godt nok er der et teknisk råderum i forslaget som er større end det plejer at være på den her tid i forhandlingerne. Men det er ikke et reelt politisk råderum. Når man læser lokalaviserne den sidste uges tid, kunne man få det indtryk at byrådet er overrasket over forslaget. At der er et større råderum end hvad vi har oplevet de sidste mange år er ikke en overraskelse for Venstre. Når man introducerer besparelser i en samlet størrelsesorden på lidt over 273 mio kr og når vores skatteindtægter forventes at stige i 2017, så er det klart, at det på overfladen kan opleves som en ny tid. Men det er det ikke. Realismen – den politiske realisme – venter lige rundt om hjørnet og Venstre medvirker alene i en budgetaftale, hvor vi kan se realismen i øjnene og kan gå med sikre skridt ad ansvarlighedens robuste sti.

Så det råderum der er i direktionens forslag som vi behandler her i aften er ikke et reelt økonomisk råderum – som i betydningen at det kan bruges til bedre service eller skattelettelser. Det er det ikke, fordi rigtig mange af de foreslåede besparelser ikke vil nyde opbakning i byrådet. Det er der mange gode grunde til. Vi skal nemlig have blik for – og fokus på – at fjerne de forslag som vil gøre os til en fattigere kommune. Fattigere på investering i fremtiden. Fattigere fordi de vil gøre os til en mindre attraktiv kommune for borgere og virksomheder. Fattigere fordi en besparelse til næste år vil betyde langt flere – og værre – omkostninger om føje år.

For Venstre er det afgørende, at budgettet er realistisk og ansvarligt hvad angår vores indtægter. Venstrefløjen har længe sunget sin velkendte sang om, at vi sagtens kan budgettere lidt mere optimistisk hvad angår kommunens indtægter. Den sang håber jeg ikke, at der er flere af byrådets partier, der begynder at synge.

Ja! Vi har godkendt store lokalplaner med flere boliger. Ja! Vi ved der er flere gode lokalplaner på vej, der skal udvikle vores kommune. Men ingen kan med sikkerhed vide, hvornår boligerne og nye borgere kommer – og i hvilken takt. Vi kan gisne og lave prognoser, men det er vigtigt for Venstre, at byrådet tænker sig meget grundigt om før der er nogen der beslutter at budgettere med indtægter før vi er sikre på, at pengene kommer i kassen.

Flere af Venstres byrådsmedlemmer har været med til at rydde op efter tidligere tider, hvor der blev budgetteret med indtægter fra jordsalg som enten aldrig kom eller kom senere end der blev budgetteret. I Venstre er vi meget bevidste om, at situationen ikke direkte kan sammenlignes. Men hvis byrådet begynder at budgettere med indtægter man ikke kan være sikre på kommer, så er der risiko for, at der bliver behov for opbremsninger og mere voldsomme budgettilpasninger. Den situation ønsker Venstre ikke for hverken borgere eller medarbejdere i kommunen. Den risiko skal byrådet afdække og tænke sig uhyre godt om før man tager den chance og risiko.

Som jeg nævnte tidligere har Venstre fire principielle sigtelinjer for dette budget.

For det første skal der være fokus på at rette op på vores borgeres oplevelse af den service vi leverer på de kommunale kerneområder – børn, skoler og ældre. Det fokus har naturligvis stor betydning for vores reservation for at gennemføre mange af de foreslåede besparelser på de områder.

For det andet prioriterer Venstre, at der er udvikling på tværs af hele vores kommune. Lad mig nævne et par eksempler på noget vi vil prioritere.
Vi glæder os til endeligt at få sat penge af til helhedsplanen i Skævinge og vi har også et konkret forslag med til forhandlingerne om, at græsplænen mellem Frederiksværksgade, Tulstrupvej og Kirsebær Allé bliver omdannet til et mødested i vores voksende Vestby. I Venstre ser vi store muligheder i at kombinere en udvikling af området med et stort ønske fra mange frivillige kræfter om at etablere en skaterbane centralt i vores kommune. Et sådant anlæg på det sted vil kunne skabe interesse fra mange unge mennesker fra både den nuværende Vestby, Sophienborgområdet og den hastigt voksende Ullerødby.

I forlængelse af dette ønsker Venstre, at vi i de kommende forhandlinger sætter fokus på vores kulturområde. For os er kultur vigtigt. Det er med til at give identitet og det er med til at gøre vores kommune til et levende og attraktivt sted at bo og besøge. Vi ønsker at bære ind i forhandlingerne, at byrådet afsætter en betydelig pulje til kulturel innovation, der skal støtte op om private kultur og aktivitetsskabende aktiviteter. For os er det vigtigt, at en sådan pulje ikke bliver en del af det etablerede kulturelle establishment, men i stedet skal ses som en mulighed for at støtte op om andre gode og sunde private kulturelle aktiviteter på tværs af vores kommune.

For det tredje er bymidten – og har bymidten altid været – genstand for Venstres konstante opmærksomhed. Vi har i hele denne byrådsperiode gentagne gange stillet forslag om – og arbejdet for en både realistisk og ambitiøs udvikling af Hillerød bymidte. Vi skal ikke øge betaling for udeservering eller for stadepladser. Tværtimod! Vi skal gøre det lettere og mere attraktivt for aktørerne i bymidten. Derfor støtter Venstre naturligvis helhjertet op om at bringe det seriøse arbejde omkring TCM ind i næste fase. TCM er et ambitiøst samarbejde mellem kommunen, ejendomsejere og de handlende om at styrke vores bymidte og handelsliv. Det skal byrådet støtte op om, for det er i hele kommunens interesse med en stærk, attraktiv og aktiv bymidte.

Byrådet skal ikke tro, at små forslag om korttidsparkering er tilstrækkeligt. Der er – og vil fortsat være – behov for spænde alle bardunerne på en gang for at handelslivet i vores by står bedst muligt i den benhårde konkurrence som handelsbyer befinder sig i med ændrede shoppemønstre og en stadig stigende internethandel. At der er betalt parkering i vores by er ikke en fordel for vores bymidte. Så kære byråd, der er snakket længe nok. Det er på høje tid at handler.

For det fjerde er det også denne gang en principiel sigtelinje for Venstre at byrådet får en mere aktiv erhvervspolitik, som kan understøtte, at flere virksomheder, flere arbejdspladser og dermed flere skatteindtægter finder vej til vores kommune.

Jeg har de sidste mange budgettaler redegjort indgående for, hvorfor kommunens høje dækningsafgift er en alvorlig udfordring og væksthæmmer. Det stiller virksomheder i vores kommune dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner. Det koster ordre til vores lokale virksomheder. Det koster på vores lokale virksomheders vækstmuligheder. Det koster på muligheder for at tiltrække nye lokale virksomheder. Det koster nye arbejdspladser, og derfor også skattekroner, der kunne bruges på at løfte servicen og sikre udviklingen af vores kommune.

Det ønskede venstrefløjen ikke at prioritere sidste år og en gylden mulighed blev passeret. Derfor fandt vi i det borgerlige budgetforslag sidste år finansiering til at reducere dækningsafgiften. I år er behovet ikke mindre og Venstre vil fortsat arbejde for at reducere dækningsafgiften, så vores lokale virksomheder ikke stilles ringere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner med en mere progressiv erhvervspolitik.

Men en reduktion af dækningsafgiften gør det ikke alene. I Venstres forslag til en mere aktiv erhvervspolitik er det mindst lige så vigtigt at sagsbehandlingstider på byggesager og lokalplaner bliver mindre. I Venstres gruppe synes vi eksempelvis ikke, at byrådets standardsvar skal være at det tager 12 måneder at levere en godkendt lokalplan.

For Venstre er det vigtigt, at vi med budgettet får lagt de rigtige trædesten til en retning som gør vores kommune rigere, mere attraktiv og mere vækstklar. Sidste år blev der lavet endnu et meget smalt budgetforlig blandt partier i Hillerød byråd som blot repræsenterede 15 ud af byrådets 27 medlemmer. Ingen af byrådets borgerlige partier var repræsenteret i den aftale. Venstre arbejder for, at det skal være anderledes i år. Vi fremlagte sidste år et forslag sammen med LA og DF som med al tydelighed viser, at det kan lade sig gøre at lave en solid og ambitiøs budgetaftale, hvor skattelettelser, investeringer i vores fremtid og en solid opbygning af servicen på de kommunale kerneområder ikke er hinandens modsætninger.

Der er brug for mange af de samme tiltag som Venstre satte fokus på for et år siden for at fremtidssikre, at vi udvikler vores kommune i en rigtig og mere attraktiv retning for både borgere og virksomheder.

Venstre vil have pladskrævende butikker på Erhvervstrekanten

Regeringens brede politiske aftale om liberalisering af kommunernes plangrundlag vil med meget stor sandsynlighed betyde, at J. Jensen ikke behøver flytte sine kommende aktiviteter til den såkaldte erhvervstrekant, men i stedet vil få mulighed for at udvide sine aktiviteter ved deres nuværende placering. Dette i overensstemmelse med byrådets oprindelige ønske fra år tilbage.

Under forudsætning af, at byrådet får mulighed for at arbejde videre med en ny plan for udvidelse af J. Jensens aktiviteter ved den nuværende placering, bliver det relevant for byrådet at forholde sig til, hvad der så skal ske i området ved erhvervstrekanten. Skal der fortsat planlægges med tung industri i området? Eller skal der tænkes i andre retninger for, hvad det centralt placerede område ved erhvervstrekanten skal rumme af muligheder? For mig er det oplagt, at byrådet, så snart vi kender det kommende plangrundlag, inviterer alle relevante interessenter til at tage del i drøftelserne om planerne for erhvervstrekanten.

En konkret mulighed, som Venstre ønsker at få undersøgt, er, at ændre status for erhvervstrekanten, så der kan planlægges med opførelse af større boksbutikker eller varehuse med pladskrævende butikker. For Venstre er det en vigtig planmæssig målsætning, at kommunen kan tilbyde områder, der kan tiltrække interesse for at investere og placere større boksbutikker og pladskrævende varehuse i vores kommune. Og det er Venstres vurdering, at det er oplagt at afdække interessen for den udvikling ved erhvervstrekanten. Nærhed til det overordnede vejnet gør området attraktivt for pladskrævende boksbutikker og varehuse. Og en udvikling af området til pladskrævende handel vil kunne ske i overensstemmelse med byrådets vision om at fastholde og udvikle en stærk og attraktiv bykerne og koncentrere den pladskrævende handel uden for bykernen. At kunne tiltrække en IKEA eller lignende butik i det område vil være et stærkt træk for udviklingen af vores kommune.

Forudsætningerne for alt dette er, at det kommende plangrundlag kommer på plads. Dertil kommer, at byrådet skal finde en holdbar løsning til, hvor tungere industri skal placeres. Venstre er klar til at finde de politiske løsninger sammen med kommunens borgere og byrådets andre partier. Jeg ser frem til dialogen med relevante interessenter ifm erhvervstrekanten. Og jeg er sikker på, at dialog og åben invitation om at diskutere muligheder for udvikling af vores Kommune er en vision som Venstre deler med de mange, der arbejder for, at Hillerød skal være et godt sted at være for både virksomheder og borgere.

Venstre stiller forslag om fælles veteranindsats i Nordsjælland

I Venstre glæder vi os over, at vi i Hillerød Kommune sidste år indførte Flagdag for Danmarks udsendte og at vi i den forbindelse sammen med Ullerød Kirke og Grundtvigs Højskole står sammen om at markere dagen.

Den konference som I marts måned i år blev afholdt på Skovskolen i Nødebo er endvidere et godt eksempel på, hvordan man med udgangspunkt i natur og sundhed skabte professionelle rammer for at facilitere samarbejde og vidensdeling om sundhed og natur sat i forhold til veteraners udfordringer og behov.

I Venstres byrådsgruppe ser vi gerne, at Hillerød Kommune etablerer et forstærket samarbejde med andre kommuner i Nordsjælland om en fælles veteranindsats. De fleste kommuner har såkaldte samarbejdsaftaler med Forsvarets Veterancenter. Det er dog indtrykket i Venstres byrådsgruppe, at vi har for lidt lokalpolitisk fokus på vores veteranindsats. Vores indsats bør være mere ambitiøs end en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter. Derfor vil jeg på Venstres byrådsgruppe vegne gerne tage initiativ til, at Hillerød Kommune afdækker interessen blandt de nordsjællandske kommuner for et samarbejde om en fælles nordsjællandsk veteranindsats.

I Venstre ser vi et potentiale i, at vi i et samarbejde mellem de Nordsjællandske kommuner, effektivt kan styrke indsatsen for vores veteraner. Få af kommunerne i Nordsjælland har så mange veteraner, at det er effektivt, at hver kommune opbygger egen intensiveret og faglig understøttet veteranindsats. I Hillerød Kommune har vi lidt under 300 veteraner. Men går vi sammen med vores nordsjællandske kollegaer om at styrke veteranindsatsen kan vi dele viden, opbygge kompetencer, styrke fagligheden i indsatsen, samarbejde med erhvervslivet og andre frivillige organisationer, for på den måde at sikre, at vores indsats bliver helhedsorienteret og baseret på stærk faglighed.

En effektiv veteranindsats skal ikke alene fokusere på beskæftigelsesindsatsen. En effektiv veteranindsats skal være strategisk. Den skal være helhedsorienteret og den skal fokusere på at opbygge de fagligheder, der skal til for effektivt at tage hånd om at kaste lys på og løse vores veteraners udfordringer. Men også vores veteraners store potentialer. Mange af vores veteraner er godt uddannet, vant til at tage ansvar og har erfaring med at lede og samarbejde. De fordele og potentialer skal vi have frem i lyset og i spil til fordel for både kommunale aktiviteter og aktiviteter, der har sin rod i det frivillige arbejde.

Derfor vil jeg gerne på Venstres vegne foreslå, at der optages en sag om ovenstående på det kommende byrådsmøde. Foruden at drøfte fordelene ved en fælles nordsjællandsk veteranindsats vil jeg foreslå følgende indstilling til beslutning i byrådet: ”Byrådet beslutter, at borgmesteren tager kontakt til kommunerne i Nordsjælland med henblik på at afdække interessen for et samarbejde om en fælles nordsjællandsk strategi og samarbejde om veteranindsats. Byrådet beder endvidere borgmesteren om at invitere Forsvarets Veterancenter til en dialog med ansvarlig(e) politisk udvalg om et mere strategisk samarbejde om en fremadrettet veteranstrategi.”

Stationsombygning og motorvejsforlængelse kræver samarbejdende Nordsjælland

Jeg havde den store fornøjelse at deltage på borgermødet for ombygning af Hillerød station og opleve opbakning til projektet fra både folketingsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer fra flere Nordsjællandske kommuner. Venstre i Hillerød har længe arbejdet for, at interessevaretagelse for gennemførelse af sporombygning på Hillerød Station er en prioriteret opgave – og tilmed en opgave som kun lykkes, hvis Nordsjælland står sammen.

Gode skifteforhold mellem bus og tog, fuld gennemkørsel for lokalbanetog til den nye Favrholm station og en tidssvarende terminalløsning er ikke alene i Hillerøds interesse. Sådan et projekt vil bringe de mange nordsjællændere tættere sammen, som dagligt er brugere af kollektiv trafik.

Jeg er meget opmærksom på værdien af et samarbejdende Nordsjælland. Når vi står sammen i Nordsjælland og taler med én stemme er vi stærkere i konkurrencen med andre landsdele om at tiltrække statslige investeringer. Et samarbejdende Nordsjælland er en forudsætning for realistmen i at udbygge den infrastruktur, der er så himmelråbende nødvendig her i vores del af landet.  Derfor er det også vigtigt at huske på, at vi allerede har et godt Nordsjællandsk kommunesamarbejde om flere vigtige infrastrukturinvesteringer – bl.a. udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen. Hillerød byråd skal spille på alle klaverets tangenter og konstant gøre opmærksom på, at der er både brug for – og god samfundsøkonomi i – både at arbejde for forlængelse af Hillerødmotorvejen og ombygning af Hillerød station.

Venstre arbejder fortsat for en mere rimelig spildevandsplan

På byrådsmødet onsdag aften var der fuldt hus på tilhørerpladserne. Flere af spørgsmålene handlede om kommunens spildevandsplan, som desværre blev stemt igennem af et snævert flertal på et grundlag, som har vist sig at være både teknisk og økonomisk mangelfuldt. Det er ulykkeligt for de mange familier, der er berørt af de omfattende planer om separatkloakering.

Da spildevandsplanen blev vedtaget i april 2014 var det uden Venstres stemmer. Vi var alt andet end tilfredse med den tunge økonomiske byrde som separatkloakering pålægger mere end 3000 familier i vores kommune. Derfor fremlagde Venstre et solidt og gennemarbejdet forslag til en spildevandsplan, som håndterer de stigende vandmængder, men som er langt mere skånsom overfor berørte familier.

I december 2015 stod det klart, at en væsentlig økonomisk forudsætning for mange berørte borgere i Hillerød Øst ændrede sig radikalt, da man ikke længere kan få refunderet tilslutningsafgiften. Venstre foreslog i den forbindelse, at alle planer for separatkloakering, der involverer private grundejere, sættes i bero indtil der foreligger en fuldstændig kortlægning af alle relevante tekniske og økonomiske forhold, samt en grundig og korrekt information til alle berørte parter. Det mener Venstre havde været det rigtige at gøre – og det mener vi stadig.

Jeg forstår godt at mange borgere fortsat har spørgsmål og er bekymrede for de omfattende planer om separatkloakering og jeg glæder mig over, at så mange valgte at møde op til byrådsmødet med spørgsmål. Venstre arbejder ufortrødent videre for en mere rimelig spildevandsplan – og der skal ikke være tvivl om at vi fortsat mener at planerne skal stilles i bero og gennemtænkes igen.

Venstre: Nordsjællandsk samarbejde om fremskyndelse af motorveje

Jeg har erfaret, at Fredensborg byråd har besluttet at bemyndige Fredensborgs borgmester til at afdække om der blandt nordsjællandske kommuner vil være interesse for et arbejde som skal handle om et nordsjællandsk kommunalt samarbejde om forlods at sikre finansiering til forundersøgelser af statslige infrastrukturinvesteringer i udvidelse af Hillerødmotorvejen og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

Hillerød Kommune har et godt samarbejde med andre nordsjællandske kommuner om fremme af statslige investeringer i infrastruktur i Nordsjælland. Samarbejdet har især peget på store samfundsmæssige potentialer i forlængelse af Hillerødmotorvejen, færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og forbedring af kystbanen.

Forud for, at der i Folketinget kan vedtages en anlægslov for forbedring af den nordsjællandske infrastruktur, skal der gennemføres et større planlægningsarbejde med først tekniske forundersøgelser og siden VVM undersøgelser. For Hillerød Kommune vil især en udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen være i både kommunens, borgernes og lokale virksomheders interesse.

For at fremskynde arbejdet med statslige investeringer i udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, har jeg på Venstres byrådsgruppes vegne bedt om, at Hillerød byråd på sit kommende møde optager en sag på dagsordnen med det formål at beslutte, at Hillerød Kommune i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner medvirker til at afdække interessen for og viljen  til, blandt nordsjællandske kommuner, forlods at sikre finansiering til den nødvendige forundersøgelse af udvidelse af Hillerødmotorvejen og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

Med finansiering til forundersøgelserne vil Hillerød og Nordsjælland være et skridt nærmere at en forlængelse af Hillerødmotorvejen kan gennemføres og næste skridt vil være at staten beslutter at finansiere igangsætte af den nødvendige VVM-undersøgelse.

Borgere og virksomheder i Hillerød Kommune har meget store interesser og fordele ved, at statslige investeringer i infrastruktur i Nordsjælland fremskyndes. En aktiv indsats fra et samarbejdende kommunalt Nordsjælland om forlods at sikre finansiering til de nødvendige forundersøgelser vil være et stort skridt i den rigtige retning for Hillerød Kommune og for Nordsjælland.

Jeg har derfor foreslået at Hillerød byråd optager sagen på sit kommende møde og godkender følgende forslag til beslutning:
Byrådet beslutter, at borgmesteren bemyndiges til at afdække interessen blandt de nordsjællandske kommuner, til forlods at sikre finansiering til forundersøgelser for færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og forlængelse af Hillerødmotorvejen mod evt. senere statslig refusion.

Næppe et enkeltstående tilfælde

Allerede sidste år fremlagde Venstre ni helt konkrete målsætninger for at løfte vores bykerne. En af disse målsætninger er, at vores by på alle årstider skal fremstå ren, velholdt og indbydende. Alle, der kommer jævnligt i bykernen ved godt, at det langt fra er sådan i dag.

I det borgerlige budgetforslag, som Venstre udarbejdede sammen med DF og LA sidste efterår, var der sikret finansiering for næsten 5 mio. til at opfylde målsætningerne for bykernen. Men forhandlingerne om sidste års budget gik hverken Venstres eller bykernens vej. Man ville ikke lytte til Venstre og i stedet enedes venstrefløjen i byrådet om uambitiøs og spredt fægtning, hvad angår bykernen.

Hen over sommeren har det fyldt en del, at vores bykerne fremstår beskidt og nedslidt, hvilket er særlig problematisk når byen er fyldt med sommerturister, som får et forkert indtryk af vores by. Jeg undrer mig meget over borgmesterens indstilling til, at det skulle være et enkeltstående tilfælde, at der ikke ser ordentligt ud i vores bykerne. Det er ikke et enkeltstående tilfælde, men nok mere en konsekvens af manglende politisk situationsfornemmelse og lederskab.

Venstres position er tydelig og ambitiøs. Vi ønsker, at det kommende kommunale budget prioriterer de kommunale kerneområder. Vi ønsker udvikling på tværs af hele vores kommune. Og vi ønsker et ambitiøst løft af vores bykerne.