Venstres indlæg ved andenbehandling af budget 2013 i Hillerød

Ved vores førstebehandling fremhævede jeg, at opgaven med at skabe et økonomisk råderum i vores budget, er alt for vigtig en opgave at overlade til skiftede politiske vinde på Christiansborg.  Vores borgere skal kunne forvente af deres byråd, at opgaven med skabe økonomisk råderum til investering i varige serviceforbedringer gennem omlægninger af den måde pengene bruges på i dag og ved en politisk villighed til at stille spørgsmålstegn ved – og udfordre – den måde de kommunale skattekroner traditionelt anvendes på.

Helt overordnet kan man sige at vi med det budget vi vedtager i aften har fundet nogle penge som vi i dag bruger på nogle områder, men hellere vil bruge på andre områder. For Venstre er de områder vi gerne vil bruge flere penge på, de områder vi kalder for det kommunale hjerteblod – Det er vores skoler, det er børnepasningen, og det er ældreområdet.

Den aftale vi vedtager i aften er en god aftale, som rækker fremad, som tager fat på genopbygningen af vores serviceniveau og som vil blive startskuddet på at konkretisere kommunens kommende erhvervsstrategi og dermed give os nogle konkrete svar på hvad vi i vores kommune skal leve af i fremtiden.

Enighed om et budget med økonomisk ansvarlighed i højsædet
Flere års hårdt arbejde med at sikre en ansvarlig og fornuftig økonomi har båret frugt. Tidligere var der permanent ubalance i kommunens indtægter og udgifter. Tingene hang ikke sammen og der var ikke fokus på at styre økonomien. Der er blevet lyttet til Venstres argumenter om at det er nødvendigt at der er styr på vores økonomi og nu er vi heldigvis kommet så langt, at det hænger fornuftigt sammen. Ikke fantastisk, men fornuftigt.

Det betyder at vi kan koncentrere os om at prioritere med forskellige områder, og effektivisere for at få skattekronerne til at række længere. I den forbindelse er budgetaftalens elementer om konkurrenceudsættelse på det tekniske område et meget fornuftigt skridt som Venstre længe har argumenteret for. Det samme er det serviceeftersyn vi kan se frem til på ejendomsområdet.

I Venstre sætter vi pris på at der nu på tværs af partiskel trods alt er en grundlæggende enighed i byrådet – uanset flertal – at det ikke hverken nytter eller er gavnligt at bruge penge som vi ikke har. Det vil jeg gerne på Venstres vegne kvittere for til de andre partigrupper. Jeg håber at den ansvarlighed rækker videre til næste år som er valgår og ind i næste periode uanset til hvilken side flertallet falder. Det har Hillerød brug for – og her tænker jeg både på borgere og kommunens mange ansatte.
Budgetaftalen indeholder også både visioner og økonomi til at iværksætte en stadig mere konkret digitaliseringsstrategi, samt investeringer i velfærdsteknologi som skal gøre det muligt enten at løfte vores serviceniveau på udvalgte områder eller prioritere mere service til flere. Kort sagt: anvende moderne teknologi for at få skattekronerne til at række lidt længere. Nu skal det så udmøntes i noget konkret og det ser vi i Venstre meget frem til.

Skoleområdet som får et løft
Venstre gik til forhandlingerne med et klart ønske om at styrke folkeskolen. Venstres byrådsgruppe er derfor tilfreds med at det er lykkedes at afsætte i alt 7,3 mio. til renoveringer og funktionsopgraderinger af vores folkeskoler i 2013. Det er tiltrængt og står det til Venstre, så gentager vi samme prioritering, når vi laver budget igen til næste år.

På samme måde er det positivt, at der ikke spares på undervisningsmidler, på skoleassistenter og den pædagogiske medhjælp i børnehaveklasserne. Og det er på tilsvarende måde godt at der ikke spares på M-kurserne, som vi i Venstre ser som væsentligt for at sikre at inklusionsarbejdet i vores skoler bliver en succes.

I forlængelse af økonomisiden i aften på folkeskoleområdet indeholder aftalen også et klart signal til lærerne, her før de kommende forhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening. Dette i form af en understregning af behovet for flere undervisningstimer til vores børn. Det kan jeg forstå har givet anledning til debat. Det synes jeg er fint. Debat er oplysende og gør os klogere. Jeg skal gerne gentage her til aften, at det er en helt reel, helt fornuftig og helt igennem åbenhjertig målsætning, som jeg synes er helt på sin plads at give udtryk for i en budgetaftale som skal sætte retning for det politiske arbejde i de kommende år i vores kommune. Venstres gruppe er af den holdning at det skal være et mål at undervisningstimetallet øges i vores folkeskoler.

Børnepasning får et løft
Venstre glæder sig også over at vi kan styrke vores børnepasning med et løft i normering og kompetenceudvikling hos medarbejderne. Det har Venstre arbejdet for længe. Derfor er vi ekstra tilfredse med at det nu er blevet muligt at nå til enighed om at styrke området økonomisk.

Venstre har haft som udgangspunkt og som målsætning i forhandlingerne, at vi ikke vil medvirke til kapacitetstilpasninger på børnepasningsområdet, som har urimelige konsekvenser i lokalsamfundet. For Venstre er det væsentligt, at kommunen fortsat har gode lokale dagtilbud når kapacitetstilpasningerne er gennemført. Ved siden af dette har det også været en målsætning for Venstre, at når tilpasningerne er gennemført, så skal vi stadig være en kommune med forskellighed i vores pasningstilbud. Børn er forskellige og forskellige børn har glæde og gavn af, at vores daginstitutioner kan noget forskelligt. Det er en kvalitet vi skal værne om og passe på.

Derfor har jeg et budskab til byrådets partier her i aften. Med de kapacitetstilpasninger børne- og familieudvalget har indstillet til budgetarbejdet og som vi nu vedtager i aften, har Venstre strukket sig langt. Kapacitetstilpasningerne er nødvendige i en situation med faldende børnetal. Vi vil gerne fleksible løsninger, men vi vil ikke en udvikling som kan ende med at alle vores daginstitutioner bliver ensartede store institutioner som ligner hinanden; og Venstres gruppe er ekstremt opmærksom på, at de indstillinger der er kommet fra børne- og familieudvalget omkring bevaring af matrikler bliver respekteret når budgetaftalen skal implementeres.

For Venstre er det afgørende at vi udmønter budgetaftalen i langsigtede fleksible løsninger som holder. Vi skal ikke lave panikløsninger, blot fordi fastfrysningen af boligmarkedet betyder, at der i disse år ikke flytter så mange nye børnefamilier til kommunen eller et bestemt område, som vi havde regnet med. Vi skal tænke langsigtet. Og med i en langsigtet løsning hører også det forhold, at eksistensen af de mindre lokalsamfund i høj grad hænger sammen med muligheder for børnepasning i nærområdet og skolegang i rimelig afstand.

Hillerød som Nordsjællands vækstcenter
Hvad skal vores kommune leve af i fremtiden? Det skal vi ikke finde svaret på i aften, men med denne aftale er vi enige om at vores erhvervsstrategi skal gøres konkret. Venstres gruppe synes at det er positivt, at byrådet i 2013, i samarbejde med C4, vil tage fat på hvad der konkret skal til for at vi politisk kan fastholde og udvikle en ambition om at være Nordsjællandsk vækstdynamo med masser af nye lokalt forankrede arbejdspladser. Derfor er vi tilfredse med at budgetaftalen indeholder forpligtelser til at vi i 2013 tager fat på at konkretisere vores erhvervsstrategi.

Når vi kommer i gang med dette arbejde vil vi understrege behovet for at der skal være meget konkrete målsætninger og tiltag som understøtter byrådets ambition om at vores kommune skal være et nordsjællandsk vækstcentrum med masser af nye lokale arbejdspladser. Det er en helt nødvendig politisk dagsorden som Venstres medlemmer af byrådet glæder sig til at tage fat på.

Vejen frem for at realisere vores vision om at være Nordsjællands vækstcenter er jo ikke nye afgifter på vores handel og derfor er vi tilfredse med at nye facadeafgifter og afgifter for udeservering ikke bliver til noget. Venstre har accepteret finansieringsforslaget med stadepladserne på torvet fordi den indtægt kan medvirke til, at kommunen kan give et fast tilskud til City-koordinator funktionen i C4 som har en påviselig positiv effekt på handel, liv og aktiviteter i vores by.

Behovet for at sikre at flere virksomheder finder frem til at slå sig ned i vores kommune, samt at det bliver mere attraktivt at udvikle og skabe nye private arbejdspladser er større end nogensinde. Det vil være Venstres udgangspunkt, at når byrådet skal i gang med at konkretisere vores erhvervsstrategi, så vil de økonomiske rammevilkår som vi som kommune byder nuværende og kommende virksomheder, være et af de områder, der skal under særlig fokus. Både fordi det er noget vi selv kan gøre noget ved; og fordi vi ved en simpel sammenligning kan se at det er et område hvor vi med en fornuftig prioritering kan gøre os væsentlig mere konkurrencedygtige.

Ved førstebehandlingen af budget 2013 her i byrådssalen indledte jeg med at rose administrationen for et godt forberedt arbejde og god assistance under forhandlingsforløbet. Denne ros vil jeg gerne afslutte mit indlæg her i aften med at gentage.

Betalingsring er dyr for dig og hæmmer Nordsjælland

Jeg har fra start været helt uforstående overfor S og SFs forslag om at pendlere fra Nordsjælland skal til at betale ekstraskat for at køre på arbejde i København.  At det bliver dyrere for familier i Nordsjælland at passe sit arbejde i København gavner hverken vækst, velfærden eller nordsjællandske kommuners mulighed for at gøre sig attraktive at bosætte sig i og drive virksomhed i.

Folketingskandidater i Nordsjælland, som er i tvivl om det forholder sig sådan, burde spørge de lokale byråd om de mener det vil gavne nordsjællandske kommuners i forvejen pressede børnefamilier og erhvervsliv, at de nu bliver udsat for flere udgifter og mere bøvl.

Nu er trafikforskerne også kommet på banen og vurderer, at en betalingsring vil gå hårdest udover de der har det sværest økonomisk i forvejen. Dvs. bidrage til, at dem der har det svært, får det sværere. Det er der ikke meget perspektiv i. Løsningen er ikke ekstraskatter og en mere besværlig hverdag for Nordsjællands pendlere. Løsningen er Venstres kontakte og konkrete forslag til at bringe os gennem krisen og skabe den vækst der skal til, for at der også fremover er råd til ordentlig velfærd.

‘Rød’ betalingsring gør hverdagen sur for Nordsjælland

I Nordsjælland er mange familier afhængige af at transportere sig i bil til og fra arbejde. For mange er det ikke et alternativ at anvende den kollektive trafik. Enten fordi den ikke er tilstrækkelig dækkende, eller fordi mange familier er afhængige af bilens fleksibilitet for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Derfor er det direkte skadeligt for både borgere, virksomheder og nordsjællandske kommuner, hvis S og SF vinder valget og indfører betaling for at komme på arbejde i form af betalingsring mellem København og Nordsjælland.

Lokale håndværksmestre vil blive dårligere stillet, når der skal bydes på opgaver i Københavnsområdet. Børnefamilier med afhængighed af bilen bliver særlig hårdt ramt. Og Nordsjælland vil blive mindre attraktiv at bosætte sig i.

Mange kommuner i Nordsjælland arbejder seriøst på at gøre sig attraktive for at tiltrække nye borgere og virksomheder. En betalingsring vil have den stik modsatte effekt. Den vil gøre det mere besværligt, dyrere og mindre attraktivt at bevæge sig mellem hovedstaden og Nordsjælland.

Der er mange områder, hvor det bliver dyrere for helt almindelige danske familier, hvis rød blok kommer til magten. I stedet for at øge skatter, afgifter og besværligheder, mener jeg, at Nordsjælland har brug for solide reformer og vækstinitiativer, der kan fremtidssikre vores velfærd.

Sankt Hans 2011: Vi er udfordret, men vi er grundlæggende stærke

Jeg elsker midsommeren. De sprøde dugfriske morgener. De lyse nætter. Markernes frodighed. Overalt en overvældende variation af friske grønne farver. Endnu er alt på vej frem. Blomsterne i vores haver er på vej frem. Frugterne på vores træer vokser sig store og indbydende. Og rundt om os på marker modnes afgrøder, og vidner om, at frugten af hårdt arbejde snart skal høstes.

Jeg tror godt at jeg ved hvorfor jeg holder så meget af netop denne årstid – og især midsommeren. Jeg tror det hænger sammen med, at når vi når til Sankt Hans, så ved vi godt, at sommeren er ved at være over os. Så ved vi, at selv om der altid er meget der skal nås inden sommeren rammer os, så er det snart sommer i Danmark. Og dermed tid til et tiltrængt hvil og mere tid sammen med vores kære.

For rigtig mange betyder midsommeren også at byde en ny tid velkommen. Der er sikkert nogen her i aften, der har børn eller børnebørn, som skal starte i skole når sommerens hvil er lagt bag os. Der er med garanti nogen her i aften, der har børn eller børnebørn som skal op i næste klassetrin og måske starte på nye fag efter sommerferien. Og måske er der endda nogen her som ved netop denne midsommer afslutter et langt – og forhåbentlig godt – skoleforløb og skal i gang med en ungdomsuddannelse – og den næste fase af livet.

Midsommer er afslutning. Men midsommer også forventningsfuld glæde og længsel efter nye begyndelser, nye håb og nye udfordringer.

Der er jo altid meget snak om hekse i forbindelse med Sankt Hans. Og der er sikkert mange taler rundt om i landet som lige nu handler om hekse. Jeg interesserer mig ikke for hekse-delen af vores Sankt Hans traditioner. Og derfor kommer resten af min tale heller ikke til at handle om hekse.

Det er ikke fordi jeg ikke kender en enkelt heks eller to 🙂  men fordi jeg er langt mere optaget af bålet og det lys vi traditionen tro tænder i aften mens vi sammen synger viser fra den danske sangskat.

Jeg er optaget af det lys vi traditionen tro tænder, for det repræsenterer håbet og troen på vort samfund. Sagen er jo, at vores danske traditioner om at tænde bål og skabe lys ved midsommer minder os om hvad det betyder at være dansk – og om at leve i et frit og et rigt samfund. Et samfund, der hviler på en stolt og lang historie. Traditionerne fortæller en historie om os selv, om vores fortid og vores forfædre. Om det land vi lever i, og ikke mindst den by vi bor i.

Så når jeg ser lyset fra bålet i aften vil jeg tænke på, at selv om vores samfund er udfordret, så er vi et stærkt samfund. Vi er udfordret, men vi er grundlæggende stærke. Det vidner dette lokalsamfund om – og det sammenhold jeg oplever I har, er stærkt og overvældende. I står sammen om det der er vigtigt. Ikke kun for jeres egen skyld, men for lokalsamfundet.

I har stået sammen om jeres skole, om sikre skoleveje og om at blive inddraget og hørt i den demokratiske beslutningsproces. Jeg kommer selv fra et mindre lokalsamfund, så jeg forstår og deler til fulde det engagement jeg oplever her omkring ønsket om at bevare Ll. Lyngby skole.

For mig har det været afgørende at sikre, at vi på trods af ændringer på skoleområdet, fortsat har gode lokale folkeskoler i vores mange levende lokalsamfund. En skole er langt mere end de bygninger, hvor vores børn lærer matematik, dansk og historie. Det, at vi som kommune har gode lokale folkeskoler i vores lokalsamfund er kulturbærende. Det er med til at gøre vores del af landet til et levende og attraktivt sted at slå sig ned og bo.

Det at vi har gode lokale skoler i vores lokalsamfund er i mine øjne en af de helt grundlæggende forudsætninger for at gøre det attraktivt at bo og leve her. Tak fordi I hjælper til med at passe på og værne om den kvalitet.

I år er det valgår og jeg er politiker. Derfor bliver jeg ofte spurgt om, hvorfor vi altid taler så meget om penge? Spørgsmålet er rigtig godt, for økonomi er jo kun interessant, fordi det er dét robuste fundament som man skal basere sine politiske visioner på. Det gælder lokalt og det gælder på Christiansborg. Vel at mærke, hvis de visioner vi har, skal kunne føres ud i livet. Kan man ikke betale for sine politiske visioner, reduceres politik til et spørgsmål om uforpligtende intentioner og løse tanker, der ikke kan gennemføres. Og hvad kan man som borger bruge det til?

Der skal være råd til vores velfærd – også i fremtiden. Der skal være råd til fortsat at bevare lokale skoler. At investere i bedre hospitaler og sundhed. Kvalitet i børnepasningen med åbningstider, der passer til fleksible arbejdstider. Vores skoler skal være blandt de bedste i verden med flere undervisningstimer og med bøger og moderne teknologi frem for fotokopier og aflyste timer. Vores ældreomsorg skal være tryg og der skal være masser af muligheder for frit valg i en tryg alderdom. Der skal med andre ord være råd til varig god service til både børn, unge og ældre.

Derfor er jeg optaget af reformer, der sikrer at vi kan betale for vores visioner. For hvis man ikke kan betale for sine politiske visioner bliver Danmark et fattigere land.

Om lidt skal bålet tændes ligesom der over hele landet lige nu bliver tændt bål og lys.

Når bålet tændes vil jeg sende dem jeg holder af, som betyder – og har betydet – noget for mig, en tanke. Jeg vil lade varmen og lyset fra bålet minde mig om, at nok har vi været udfordret som samfund. Men vi er grundlæggende stærke. For vi bor i et land hvor frihed, frisind og fællesskab giver både tro og håb om, at de mange kvaliteter vi har, både kan og skal vi være sammen om at bevare og fremtidssikre.

Rigtig god Skt. Hans.

Nu bliver det lidt lettere

Ved sidste kommunalvalg gik Venstre i Hillerød til valg på en politik, der handler om, at det skal være lettere at være borger og drive virksomhed i vores kommune. Venstre gik også til valg på, at der skal ske forbedringer af kerneydelser som børnepasning, skoler og ældrepleje. For de to ting hænger nemlig sammen.

Nu har regeringen fremlagt 65 konkrete forslag, der afskaffer eller forenkler regler til glæde for familier, virksomheder og offentligt ansatte. Det er ikke alene et skridt i den rigtige retning. Det er også et udtryk for, at Venstres politik hænger sammen lokalt og nationalt.

Det har altid været min holdning, at frihed og forenkling er vejen frem. Derfor er det vigtigt og rigtigt at fjerne og forenkle unødvendige og utidssvarende regler.

Bor du i Nordsjælland og arbejder i København?

Hvis du bor i Nordsjælland og arbejder i København, så vil den røde plan betyde, at det bliver dyrere for dig at pendle i din bil (det står på side 8, 39 & 41 i S og SFs plan). Dette uanset om den kollektive transport er et reelt alternativ for dig eller ej. Det vil ramme borgere i Nordsjælland, hvor vi er mange der pendler hver dag, utrolig hårdt.

Der er mange områder, hvor det bliver dyrere for helt almindelige danske familier, hvis rød blok kommer til magten. I stedet for at øge skatter, afgifter og besværligheder for verdens hårdest beskattede folk, er der brug for solide reformer og vækstinitiativer, der kan fremtidssikre vores velfærd.

Der er alternativer til Ring 5

Forleden kunne man i flere aviser læse, at transportministeren tvivler på, at ring 5 kan føres ud i livet samtidig med at naturinteresserne i Nordsjælland bliver tilgodeset. Det er en glædelig udmelding for os, der ønsker balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Der er ingen tvivl om, at en forbedring af vækstvilkårene i Nordsjælland hænger sammen med investeringer i infrastruktur. Men for mig er det afgørende hvordan infrastrukturen i Nordsjælland bliver styrket – og i den sammenhæng er det vigtigt, at der er balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Jeg har tidligere argumenteret for, at det er vigtigt for Nordsjælland, at Hillerødmotorvejen føres til Hillerød og at motorvejsforlængelsen føres til Gilleleje. En sådan investering vil være en udbygning af vores eksisterende infrastruktur.

Det er vanskelligt at se for sig, at en ny ring 5 kan etableres uden forringelser af væsentlige naturhensyn i Nordsjælland. Frem for etablering af en helt ny ring 5, mener jeg det er mere fornuftigt at tage udgangspunkt i udvidelser af den eksisterende infrastruktur i Nordsjælland. Det virker derfor mere fornuftigt at udbygge den eksisterende hovedvej 6 til en egentlig ringforbindelse, frem for en ny motorvej tværs gennem den nordsjællandske natur.

Så lad os i stedet tage udgangspunkt i at udbygge den eksisterende tværgående infrastruktur i Nordsjælland med en målsætning om balance mellem infrastruktur og naturhensyn.