Pressemeddelelse: V, O og I har forladt budgetforhandlingerne

Byrådets borgerlige partier har i samlet flok forladt forhandlingerne om kommunens budget for 2017 – 2020. Forud for sammenbruddet har der været et langt forhandlingsforløb. Sent lørdag stod det imidlertid klart for Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at det ikke var muligt at opnå et forhandlingsresultat, som har den nødvendige ansvarlighed om kommunens indtægtsgrundlag for de kommende fire år. Dertil kommer en manglende vilje fra venstrefløjen til at give plads til helt centrale prioriteter for de tre partier på både de kommunale kerneområder og på erhvervspolitikken.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har under hele forhandlingsforløbet lagt stor vægt på nødvendigheden af et ansvarligt budgetgrundlag, som er realistisk både hvad angår kommunens indtægter og udgifter. For byrådets borgerlige partier er det afgørende, at der ikke bliver budgetteret med indtægter, der ikke er sikkerhed for.

Og det står i grel modsætning til venstrefløjens forslag, som skruer kunstigt op for den forventede befolkningsudvikling og bryder med mange års ansvarlighed og enighed om kommunens økonomistyring.

Venstres Klaus Markussen uddyber: ”Ingen kan med sikkerhed vide, hvornår de nye borgere kommer – og i hvilken takt. Vi kan gisne og lave prognoser, men det er vigtigt for Venstre, at byrådet ikke begynder at bruge penge, før der er sikkerhed for, at pengene kommer i kassen. Mange af Venstres byrådsmedlemmer har været med til at rydde op efter tidligere tider, hvor der blev budgetteret med indtægter, som kom senere end budgetteret. Når venstrefløjen begynder at budgettere med usikre indtægter, så er der alt for stor risiko for, at der kan blive behov for panikopbremsninger og voldsomme budgettilpasninger. Den situation ønsker Venstre ikke skal ske igen for hverken borgere eller medarbejdere i kommunen.

Peter Lennø fra Dansk Folkeparti uddyber: ”Dansk Folkeparti er stærkt bekymret over, at der igen i år bliver nye besparelser på ældre i vores kommune. Og når det viser sig, at venstrefløjen ikke kan regne med alle de indtægter, de har lagt ind i budgettet, er jeg alvorligt bange for, at det vil betyde endnu flere besparelser på både børn og ældre. Det er helt uansvarligt.

Fra Liberal Alliance fremhæver Jonathan Nielsen, at ”…det er helt ubegribeligt, at en konservativ borgmester og en tidligere socialdemokratisk borgmester kasserer gode økonomiske dyder om at sætte tæring efter næring og i stedet lader sig spænde for den yderste venstrefløjs uhæmmede brugeiver. Vi har arbejdet for et ansvarligt budget med en klar retning mod vækst og flere private arbejdspladser”.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance oplyser, at partierne vil finde sammen om et fælles borgerligt budgetforslag.

For yderligere kontakt eller spørgsmål.

Klaus Markussen, V        Peter Lennø, DF           Jonathan Nielsen, LA

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har præsenteret fælles budgetforslag for Hillerød Kommune 2015-2018

Den 6. september blev der indgået et historisk smalt budgetforlig blandt partier i Hillerød byråd som blot repræsenterer 15 ud af byrådets 27 medlemmer. Ingen af byrådets borgerlige partier er repræsenteret i den aftale. Venstre har sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance lagt vægt på ønsket om en bred politisk aftale om som bærer kommunen i den rigtige retning. De tre partier har derfor udarbejdet et fælles forslag til budget for 2015 – 2018 som både lever op til kommunens stramme økonomiske krav og som viser, at de ønskede politiske resultater kunne være opnået i en bred politisk aftale, hvis der havde været vilje til det blandt budgetforligspartierne.

På den baggrund vil mange af de forslag som er indeholdt i budgetforligspartiernes aftale af 6. september også optræde i VOI budgetforslag.

Budgetforslaget er fuldt finansieret krone til krone. Sammenlignet med budgetforliget af 6. september 2014 er V O I budgetforslaget en forbedring af driften på 10,1 mio. kr. i budgetperio den. Den akkumulerede likviditetspåvirkning ved budgetforslaget er 75,5 mio. kr. i budgetperioden, hvilket er en forbedret likviditetspåvirkning på 100.000 kr. sammenlignet med budgetforliget af 6. september 2014.

Hovedpointer i budgetforslaget:

 • Fokus på at skabe flere private arbejdspladser ved at forbedre lokale virksomheders konkurrenceevne, idet budgetforslaget bl.a. tager fat på at reducere dækningsafgiften. Der er en fuldt finansieret reduktion på lidt over en promille.
 • Venstre har i sommeren lagt konkrete målsætninger frem for Hillerød bymidte. Mange har været engageret i bymidteprocessen. Der er rost og talt meget blandt byrådets partier om arbejdet for at løfte vores bymidte. I venstrefløjens budgetforlig er der ikke sat penge af til at gennemføre konkrete initiativer, der skal løfte bymidten. VOI sætter 4,8 mio. kr. af til at realisere konkrete initiativer fra arbejdet med visioner for bymidten.
 • Der er sat penge af (7,9 mio. kr.) til gennemførelse af helhedsplanen for kultur, idræts og fritidslivet i Skævinge.
 • Der er i vores budgetforslag finansiering til at indføre en times gratis parkering i bymidten i to af årets måneder. Samarbejde med handelen om placering af hvornår der skal være betalingsfri parkering på de kommunale p-pladser.
 • Vi har fjernet besparelse på daginstitutionernes normering til køkkendrift og den besparelse som venstrefløjen indfører på daginstitutionsområdet for at finansiere Egely
 • Stigningen i kommunens indtægter fra grundskyld bremses let i 2015 med 20% reduktion af den planlagte indtægtsstigning fra grundskyld
 • Der er fundet finansiering til helt at fjerne den planlagte besparelse på plejecentrenes normering
 • Der er sat penge af til at få gang i planlægningen af by og infrastrukturudvikling i Skævinge

 

Et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland

Når Nordsjælland står sammen er vi stærke – og et samarbejdende Nordsjælland er i mine øjne en oplagt mulighed for at forbedre vores muligheder for at løfte Nordsjælland opad og fremad.

Se blot hvad der er sket på turismeområdet. Vækst og fremgang i Nordsjælland fordi vi arbejder sammen. Fordi vi lader kommunegrænser fylde mindre og fordi vi har blik for at supplere hinandens styrker.

Kan man forestille sig et stærkere nordsjællandsk samarbejde om erhvervsfremme, vækst og arbejdspladser, som rækker videre end de uforpligtigende og ret luftige erklæringer vi har set hidtil? Det virker både oplagt og muligt.

Et samarbejdende Nordsjælland har perspektiver for vækst og arbejdspladser. Et samarbejdende Nordsjælland kan skabe et endnu stærkere fokus på uddannelse og kan styrke både omfang, udbredelse og kvaliteten af de uddannelsesmæssige tilbud. Et samarbejdende Nordsjælland kan gøre det realistisk at udbygge den infrastruktur, der er så himmelråbende nødvendig i form af mere tidssvarende veje. Her tænker jeg især på udvidelse af Hillerødmotorvejen og motortrafikvejens forlængelse til Gilleleje.

Et samarbejdende Nordsjælland om en helt nødvendig liberalisering af planloven og kommunernes muligheder for at bestemme langt flere ting selv, vil gøre vores kommuner mere attraktive, konkurrenceparate og bedre i stand til at tiltrække investeringer.

Et samarbejdende Nordsjælland kræver visionære byråd og kommunalbestyrelser. Det kræver parathed på Christiansborg til at favne det lokale. Det kræver et liberalt sindelag med blik for, at samarbejde er stærkere end lovgivning og detailregulering. Og så kræver det folketingsmedlemmer fra Nordsjælland som har stor politisk erfaring med lokale samarbejder.

Hillerød Venstres målsætning er en rigere, mere attraktiv og vækstklar kommune

Her er min budgettale fra Hillerød byråds førstebehandling af budget 2015-2018. Du kan du læse mere om hovedlinjerne i Hillerød Venstres prioriteringer i de kommende budgetforhandlinger.

Jeg kan på Venstres vegne sige, at jeg ser frem til det kommende forhandlingsforløb og at vores mandater vil arbejde målrettet på, at vi kan enes om et budget som bærer vores kommune i den rigtige retning. Det er der brug for for vores mange medarbejdere, for vores mange borgere og virksomheder og for, at vi er i stand til at kunne tiltrække både flere nye borgere og flere nye arbejdspladser.

Vi bor i en god kommune. Men vi bor også i en kommune som skal blive bedre. Vi bor i en kommune som står overfor en stor og omfattende udvikling – og det er en udvikling som der skal være råd til. Og når jeg siger, at der skal være råd til den udvikling, så mener jeg at vi skal kunne gennemføre den udvikling uden at udsulte resten af vores kommune og uden at gå på kompromis med de helt centrale økonomiske dyder som gør, at vi har en robust og stabil kurs i den rigtige retning.

Det bliver ikke en let opgave. Direktionen har i budgetforslaget angivet deres svar på retning og prioritet. Tak for det input. Det lever stort set op til vores politisk vedtagne økonomiske styringsprincipper. Det er et solidt arbejde I har lavet i forvaltningen og som direktionen har fremlagt til os. I har leveret et solidt forhandlingsoplæg til byrådet som er til at tage fat på. Tak for det.

Vi har ansvaret for en kommune som både står foran en stor udvikling og som skal blive bedre. Sidste gang vi på systematisk vis spurgte borgere og virksomheder om, hvor tilfredse de er med kommunens service, så var der desværre ikke nok som svarede, at de oplever at servicen er som den skal være. Eksempelvis svarede ca. en tredjedel af forældre med børn i kommunens skoler, at de ikke er tilfredse med deres barns skole. Det er ringere end samme måling på landsplan. Og det samme billede ses på andre områder.

Når virksomheder i vores kommune bliver spurgt om erhvervsklimaet – eller erhvervsvenligheden – i kommunen, så klarer vi os alt andet end tilfredsstillende. Sidste år var både DI og Dansk Byggeri meget tydelige på, at rigtig mange andre kommuner gør det bedre end os og har haft mere fokus på og dygtighed til at styrke erhvervsvenligheden end vi har haft. Det billede fortsatte her i foråret, hvor Dansk Byggeris seneste måling af vores erhvervsvenlighed sendte os i bund med en placering som nummer 74 blandt landets kommuner. Mig bekendt et historisk lavpunkt i virksomhedernes oplevede erhvervsvenlighed.

Vi skal således over de kommende år gennemføre en stor udbygning af vores kommune mod syd uden at udsulte resten af kommunen og vi skal rette op på borgere og virksomheders oplevelse af den service som vi leverer til dem. Og det skal vi gøre samtidig med at vi sikrer at vores kommune har en sund økonomi.

Det er vi klar til i Venstres gruppe. Men for at løse den opgave kræver det, at vi ikke zigzagger i alle mulige retninger. At løse den opgave, der hviler på byrådets skuldre kræver, at vi fra start sikrer at vi bevæger os i den rigtige retning – og fortsætter med det. Så kan vi siden hen tale om hastighed. Men retningen skal være rigtig. Og det er afgørende for Venstre i de kommende forhandlinger. Retningen skal være rigtig.

For det skal være muligt at forbedre kommunens service– eller ikke fortsætte de mest ødelæggende besparelser – på kerneområderne. Derfor er den politiske opgave lige nu at finde pengene til at sikre det. Der kommer ikke flere penge fra staten – snarere tvært imod. Hvis vi vil undgå yderligere forringelser på kerneopgaverne eller måske endda skrue op for økonomien på et område, så skal pengene findes i de budgetter vi har i dag. Det er den virkelighed vi står i. Det er den virkelighed som gennemsyrer Venstres position i de kommende forhandlinger.

Hvad er det så vi skal gøre for at retningen er rigtig? Det som Venstre vil lægge vægt på er tre spor som skal gøre det muligt at sikre finansiering til en fortsat udvikling af vores kerneserviceområder for virksomheder og borgere.

For det første skal vi sikre at vi hele tiden betaler den rigtige pris for den service vi selv leverer til borgere og virksomheder i kommunen – og den service som vi betaler andre for at levere.

For det andet er vi optaget af at gennemføre reformer og effektivisere den måde som vi leverer service på, så skattekronerne rækker længere og vi kører længere på literen.

For det tredje er vi optaget af, at vi som kommune bliver mere attraktive og konkurrenceparate. Det skal vi være så vi bedre kan fastholde og tiltrække både nye borgere, nye arbejdspladser og dermed flere skattekroner.

Så for Venstre er det vigtigt, at vi med dette budget får lagt de rigtige trædesten til en retning som gør os rigere, mere attraktiv og mere vækstklar. Jeg har allerede talt om de kendte udfordringer vi har med oplevelsen af vores service til borgere og virksomheder. Det er derfor vigtigt for Venstre, at det kommende budget sætter fokus på – og rummer løsninger til – hvad der skal gøre os mere attraktiv som kommune for både borgere og virksomheder.

Konkurrencen mellem virksomheder er global. Men evnen til at konkurrere bliver bl.a. skabt lokalt. Derfor er byrådet med til at afgøre, om vores lokale virksomheder trives, kan vokse og skabe flere arbejdspladser. Eller om virksomhederne vælger at placere investeringer, vækst og arbejdspladser i andre og mere erhvervsvenlige kommuner. Og jeg kan kun understrege at det er en meget vigtig målsætning for Venstre, at der bliver skabt flere private arbejdspladser her i vores kommune og at vi laver et budget som gør, at der er flere, der har lyst og råd til at bosætte sig her i vores kommune. Det er vigtigt for vores muligheder for at blive flere til at betale den udvikling vi gerne vil og flere til at betale for at forbedre den kommunale service vi har mulighed for at levere.

I den forbindelse er vores høje dækningsafgift en alvorlig udfordring og væksthæmmer. Vi har et af de højeste skattetryk på erhvervslivet i Nordsjælland når vi taler dækningsafgift. Det stiller virksomheder i vores kommune dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner. Det koster ordre til vores lokale virksomheder. Det koster på vores lokale virksomheders vækstmuligheder. Det koster på muligheder for at tiltrække nye lokale virksomheder. Det koster nye arbejdspladser og derfor også skattekroner vi kunne bruge på at løfte servicen og sikre udviklingen af vores kommune.

Så blandt svarene på hvad der den rigtige retning for Venstre er en langt mere aktiv erhvervspolitik som skal reducere den væsentlige lokale væksthæmmer, at vi er en dyr kommune at drive virksomhed i. Det er baggrunden for Venstres klare position på, at vi for at forbedre vores oplevede erhvervsvenlighed og forbedre vores muligheder for mere lokal vækst her hos os, skal reducere dækningsafgiften løbende hen over denne valgperiode.

Venstre vil den lokale vækst, for den er en forudsætning for at vi får råd til mere. Og vi ved at den, som med så meget andet, ikke kommer af sig selv. At vækst er en forudsætning for velstand burde være almindeligt accepteret rundt om bordene. Og at mere velstand er en forudsætning for at styrke velfærd og service burde stå lige så klart for de fleste partier i byrådet. Den rigtige retning for Venstre handler derfor om, at vi skal gøre kagen større. Vi skal blive rigere ved at fjerne væksthæmmere. Vi skal investere i at blive mere attraktive. På den måde bliver vi bedre stillet når vi vil tiltrække flere nye private arbejdspladser og skattekroner.

Det samme gælder for vores bymidte. At vores bymidte har det godt er vigtigt for både de handlende og for kommunen. Og Venstres vision for bymidten er krystalklar. Bymidten skal være Nordsjællands foretrukne handelscentrum og et naturligt mødested og åndehul i Nordsjælland.

I Venstre synes vi at det eksisterende handelsliv gør det godt. Men det er ikke nogen hemmelighed, at detailhandelen er en presset branche. Derfor tog Venstre i januar initiativ til en vækstpakke for vores handelsliv og bymidte. Planen blev vedtaget af byrådet og i de kommende budgetforhandlinger synes vi i Venstre at det er vigtigt at der bliver sat fokus på helt konkrete politiske målsætninger, der vil løfte vores bymidte opad og fremad.

Derfor har vi i Venstre arbejdet målrettet på, hen over foråret, at omsætte vækstplanen til helt konkrete målsætninger som kan gennemføres nu og her i disse budgetforhandlinger. Vores konkrete plan er derfor omsat til ni konkrete forslag som alle hver for sig og samlet set skal løfte vores bymidte. Og ambitionen er et markant og mærkbart løft af vores bymidte med konkrete og synlige tiltag.

Første målsætning handler om at vi gerne vil, at der er flere der besøger vores bymidte og at der er flere, der besøger vores bymidte i længere tid. Derfor vil Venstre gerne prioritere at vi bliver enige om at man skal kunne parkere de første to timer gratis på kommunale parkeringspladser.

Den anden målsætning handler om, at det skal være billigere at drive virksomhed i vores kommune. Kommunens høje dækningsafgift er en væksthæmmer som betyder at Hillerød er en dyr kommune at drive virksomhed i – og det gælder også for de handlende i bymidten. Det er derfor et mål for Venstre over de kommende fire år at gennemføre en mærkbar reduktion af den væksthæmmende høje dækningsafgift.

Den tredje målsætning handler om at det skal være nemmere at finde rundt i vores by. Derfor vil Venstre gerne diskutere hvordan vi forbedrer skiltningen i og omkring vores bymidte. Bl.a. ved at tydeliggøre med skiltning hvor der er parkeringsmuligheder og de mange muligheder for shopping.

Den fjerde målsætning handler om at skabe mere liv og flere aktiviteter i vores bymidte. Vi vil en mere levende by med både muligheder for hyggelige møder og et løft af de handlendes muligheder for at udfolde deres kreativitet og virkelyst. Vi tror på at det medvirker til at løfte oplevelsen af et besøg i vores bymidte. Derfor foreslår Venstre, at vi i forhandlingerne finder løsninger til at liberalisere mulighederne for udeservering, anvendelse af udearealer, samt gratis anvendelse af gadeareal for butikker for at få mere aktivitet.

Den femte målsætning handler om at der skal se ordentligt ud i og omkring vores bymidte. Vores bymidte skal på alle tidspunkter af året være ren, velholdt og indbydende. Både lokale og udefra kommende skal have indtryk af en pæn og venlig by som man har lyst til at komme tilbage til. Derfor vil Venstre vi gerne drøfte med jer at prioritere mærkbare byforskønnelsesaktiviteter. Det kan til at starte med være noget så enkelt som eksempelvis flere skraldespande og en intensiveret opsamling af affald, så vores bymidte fremstår ren, pæn og velholdt.

Den sjette målsætning handler om at skabe flere aktiviteter i vores bymidte. Sommer-loppemarkedet om søndagen er et glimrende eksempel på noget som vi gerne vil se mere af. Barrierer som besværliggør sådanne aktiviteter skal fjernes og det skal være let at starte nye aktiviteter op. Derfor vil Venstre gerne at vi i budgetforhandlingerne finder løsninger til hvordan vi kan finansiere at fjerne stadepladsafgifter og sikre en hurtig og hjælpsom godkendelsesproces så borgere, virksomheder og bymidtens aktører lettere har mulighed for at skabe mere liv i vores bymidte.

Den syvende målsætning handler om at gøre Torvet til et mere venligt og naturligt opholdssted for familier. Vores torv rummer en af Nordsjællands smukkeste udsigter og skal være en helt naturlig ramme for møde mellem mennesker, hygge og afslapning. Samtidig skal Torvet gøres så attraktivt, at det kan forlænge besøgendes lyst til at blive i vores bymidte. Kølig afslapning og leg om sommeren og aktiv vinteraktivitet med marked og skøjtebane om vinteren. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne, at vi finder løsninger så der på Torvet kan etableres Nordsjællands mest attraktive lege- og aktivitetsområde for børn. Ambitionen er et legeområde, der er så attraktivt, at bymidten kan tiltrække flere besøgende og at besøgende bliver i vores bymidte i længere tid.

Den ottende målsætning handler om at øge antallet af boliger i vores bymidte, for på den måde at gøre bymidten mere aktiv og levende. En nænsom byfortætning med flere boliger vil betyde mere byliv og mere aktivitet og samtidig muliggøre at flere af dem der ønsker det kan bosætte sig centralt i vores by. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne, at vi bliver enige om en løsning hvor det nødvendige planarbejde igangsættes som muliggør, at eksempelvis sundhedserhverv og -klinikker kan virke fra stueplan, for på den måde at give plads til, at første sal kan omdannes til boliger i bymidten.

Den niende målsætning handler om at vores eksisterende bymidte skal hænge bedre sammen med området omkring stationen. Der er en oplagt mulighed for at forlænge bymidteaktiviteter fra området omkring Stauns hjørne til stationsområdet og på den måde skabe en mere sammenhængende positiv oplevelse af vores by fra ankomst på stationen. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne at vi gør det til en hjørnesten i kommunens planarbejde at skabe mere bymæssig aktivitet i området mellem stationen og Stauns hjørne.

Budskabet til de andre partier i byrådet er således tydeligt. For Venstre er det afgørende at vi enes om et budget som bærer vores kommune i den rigtige retning. Det er der brug for for vores mange medarbejdere, for vores mange borgere og virksomheder og for, at vi er i stand til at kunne tiltrække både flere nye borgere og flere nye arbejdspladser. Vi har brug for at vi bliver rigere. Vi har brug for at vi bliver oplevet som mere attraktive. Vi har brug for, at vi får vækst og arbejdspladser placeret her hos os. Så vi har brug for at lægge trædestenene i den rigtige retning og blive ved med at følge den retning, så den udvikling vi står overfor ikke betyder at resten af kommunen kommer til at stå på stand-by de næste ti år.

Borgere og virksomheder fortjener bedre

Socialdemokraterne vånder sig i læserbreve over smalle byrådsafgørelser og over den svage nuværende politiske ledelse af byrådet. Det er for så vidt korrekt, at byrådets ledelse både fremstår svagt og initiativløst. Men socialdemokraterne skal huske på, at de selv aktivt har valgt at pege på dét lederskab de nu kritiserer – og som i flere måneder efter byrådsvalget ikke har fortalt hverken virksomheder eller borgere, hvad man kan forvente sig af politiske mål. Det er hverken klogt eller klædeligt.

Samtidig med det er den socialdemokratiske varmluftsballon ved at blive pustet op. Nu vil partiet pludselig arbejde aktivt for, at vi kan planlægge en IKEA på Møllebrogrunden. Nu melder partiet pludselig ud, at de går ind for spildevandsplanen. Nu er man pludselig imod torvehaller i Hillerød Storcenter (selv om man ligeså godt kunne have meldt det ud længe inden valget); og nu er det pludselig socialdemokratisk politik at taksterne for daginstitutioner skal sænkes. Fair nok!

Men i 16 år har socialdemokraterne siddet på magten i Hillerød og har haft alle muligheder for at gennemføre alt det, de nu lover til højre og venstre.  Hvorfor er det først nu, efter magten er tabt, at socialdemokraterne mener noget konkret om spildevandsplanen? Og hvorfor der det først nu, efter magten er tabt, at socialdemokraterne pludselig vil sænke daginstitutionstaksterne?

Byens borgere og virksomheder fortjener bedre end et svagt politisk lederskab og et flaksende socialdemokrati.

Min og Venstres politiske vision er krystalklar. Den handler om, at vi skal være flere tilfredse borgere. Den handler om at skabe flere private arbejdspladser. Og den handler om at skabe de bedste forudsætninger for mere udvikling, mere vækst og mere velstand for borgere og virksomheder i vores kommune. Kort sagt, at vi der bor her nu, bliver mere tilfredse med vores kommune; og at kommunen bliver mere attraktiv så vi for alvor kan tiltrække flere nye virksomheder og flere nye borgere.

Det er der ikke noget nyt i. Men der er i den grad brug for Venstres klare og faste politiske kurs.

Venstres aktive erhvervspolitik

Jeg synes at vi gør mange ting godt i Hillerød. Men de sidste fire år har vi mistet 1000 arbejdspladser. Den udvikling skal vendes – og den skal vendes nu!

Når lokale virksomheder bliver spurgt om erhvervsklimaet i Hillerød er tilbagemeldingen, at kommunen er for dyr, for langsom og for besværlig at have dialog med.

Konkurrencen mellem virksomheder er global. Men evnen til at konkurrere bliver skabt lokalt. Lokale virksomheder er ligeså afhængige af effektive og servicemindede kommuner, som kommunerne er afhængige af private virksomheder. Kort sagt: Ingen virksomheder – ingen velfærd.

Derfor er der brug Venstres aktive erhvervspolitik, som netop har svarene på, hvordan vi får mere vækst og flere arbejdspladser.

Her er top fem i Venstres aktive erhvervspolitik:

 • Ingen stigninger i erhvervsgebyrer
 • Halvering af dækningsafgift
 • Stærkt samarbejde med private leverandører om løsning af opgaver
 • Hurtig og løsningsorienteret sagsbehandling
 • Enkel indgang til erhvervsservice for virksomheder

 

 

Det kan lade sig gøre

Det har længe været Venstres udgangspunkt, at byrådet, for at forbedre kommunens service, er nødt til at finde pengene indenfor de budgetrammer, vi har i dag. Det er den virkelighed, som det kommende byråd står overfor. Derfor er det glædeligt at læse den seneste udmelding fra byrådsmedlemmer fra B og C. Jeg glæder mig over, at der tegner sig et grundlag for et robust borgerligt-liberalt sammenhold om at vores kommune skal køre længere på literen for at få råd til mere.

For Venstre er det helt centralt at sikre, at vi har råd til at gennemføre serviceforbedringer på kernevelfærdsområder som skoler, børnepasning og ældreomsorg. Det er der i den grad brug for – og det kan lade sig gøre. Og Venstre er klar til at anvise hvordan finansieringen skal sikres, så det ikke bliver ved snakken. Venstres finansieringsplan har tre spor.

For det første vil vi sikre at vi hele tiden betaler den rigtige pris for den service vi selv leverer – og den som vi betaler andre for at levere.  For det andet er vi optaget af at gennemføre reformer af den måde som vi leverer service på, så skattekronerne rækker længere. For det tredje er vi optaget af, at vi som kommune skal være mere konkurrenceparate i forhold til omverdenen, så vi bedre kan fastholde og tiltrække både nye borgere og nye arbejdspladser.

Ser man på Dansk Byggeris seneste rapport om kommunernes erhvervsvenlighed ligger Hillerød på plads nummer 65 ud af 98. Placeringen i den lave ende skyldes primært kommunens høje skattetryk. Lad os derfor allerede nu sammen tage fat på helt konkret at se de økonomiske rammevilkår efter i sømmene som kommunen byder borgere og virksomheder. Dette med det formål, at vi skal være en kommune, hvor man både har lyst – og råd – til at bo og drive virksomhed.