Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har præsenteret fælles budgetforslag for Hillerød Kommune 2015-2018

Den 6. september blev der indgået et historisk smalt budgetforlig blandt partier i Hillerød byråd som blot repræsenterer 15 ud af byrådets 27 medlemmer. Ingen af byrådets borgerlige partier er repræsenteret i den aftale. Venstre har sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance lagt vægt på ønsket om en bred politisk aftale om som bærer kommunen i den rigtige retning. De tre partier har derfor udarbejdet et fælles forslag til budget for 2015 – 2018 som både lever op til kommunens stramme økonomiske krav og som viser, at de ønskede politiske resultater kunne være opnået i en bred politisk aftale, hvis der havde været vilje til det blandt budgetforligspartierne.

På den baggrund vil mange af de forslag som er indeholdt i budgetforligspartiernes aftale af 6. september også optræde i VOI budgetforslag.

Budgetforslaget er fuldt finansieret krone til krone. Sammenlignet med budgetforliget af 6. september 2014 er V O I budgetforslaget en forbedring af driften på 10,1 mio. kr. i budgetperio den. Den akkumulerede likviditetspåvirkning ved budgetforslaget er 75,5 mio. kr. i budgetperioden, hvilket er en forbedret likviditetspåvirkning på 100.000 kr. sammenlignet med budgetforliget af 6. september 2014.

Hovedpointer i budgetforslaget:

  • Fokus på at skabe flere private arbejdspladser ved at forbedre lokale virksomheders konkurrenceevne, idet budgetforslaget bl.a. tager fat på at reducere dækningsafgiften. Der er en fuldt finansieret reduktion på lidt over en promille.
  • Venstre har i sommeren lagt konkrete målsætninger frem for Hillerød bymidte. Mange har været engageret i bymidteprocessen. Der er rost og talt meget blandt byrådets partier om arbejdet for at løfte vores bymidte. I venstrefløjens budgetforlig er der ikke sat penge af til at gennemføre konkrete initiativer, der skal løfte bymidten. VOI sætter 4,8 mio. kr. af til at realisere konkrete initiativer fra arbejdet med visioner for bymidten.
  • Der er sat penge af (7,9 mio. kr.) til gennemførelse af helhedsplanen for kultur, idræts og fritidslivet i Skævinge.
  • Der er i vores budgetforslag finansiering til at indføre en times gratis parkering i bymidten i to af årets måneder. Samarbejde med handelen om placering af hvornår der skal være betalingsfri parkering på de kommunale p-pladser.
  • Vi har fjernet besparelse på daginstitutionernes normering til køkkendrift og den besparelse som venstrefløjen indfører på daginstitutionsområdet for at finansiere Egely
  • Stigningen i kommunens indtægter fra grundskyld bremses let i 2015 med 20% reduktion af den planlagte indtægtsstigning fra grundskyld
  • Der er fundet finansiering til helt at fjerne den planlagte besparelse på plejecentrenes normering
  • Der er sat penge af til at få gang i planlægningen af by og infrastrukturudvikling i Skævinge

 

Venstre: grov tilsidesættelse af byrådets ønske om helårsstatus i Nødebo

Miljøminister Ida Aukens golde, men klare, afvisning af at imødekomme Hillerød byråds indstilling om, at det skal være muligt for sommerhus-ejendomme i Nødebo at opnå status som helårsboliger, er ikke rar læsning. I et kortfattet afvisende svarbrev til Hillerøds borgmester bliver Hillerød byråds klare ønske om mulighed for helårsstatus brutalt affærdiget med meget luftige argumenter om dels ”særlige forhold vedrørende Natura 2000” og dels endnu mere luftige argumenter om lavbundsområder og dræningsforhold.

Det er et bekymrende udtryk for, at SF’s miljøminister tilsyneladende har større tiltro til slotsholmens embedsmænd end os lokale politikeres vurdering. Det er ellers os som kender lokalområdet og som kender til de klare fordele, der er ved at muliggøre helårsstatus for de berørte sommerhuse i Nødebo.

Venstre er det parti i Hillerød byråd som fra staren har været fortaler for at sommerhusområdet i Nødebo skal have mulighed for at opnå status som helårsboliger. Siden har partiet arbejdet for enighed i byrådet om, at det er helt naturligt at de resterende sommerhuse i Nødebo kan opnå helårsstatus. Argumenterne fra Venstre har bl.a. været, at sommerhusområdet er en helt naturlig afrunding af det eksisterende byområde i Nødebo – og at det er nærmest umuligt at skelne når man bevæger sig fra byområdet til sommerhusområdet.

Venstre er ikke tilfreds med den reaktion som Hillerøds borgmester er kommet med i en pressemeddelelse oven på svaret fra miljøministeren. I en pressemeddelelse giver borgmesteren udtryk for at være ked af det og anbefaler borgere i Nødebo at lave høringssvar til landsplandirektivet.

Når man som jeg længe har været meget optaget af denne sag og godt ved hvor naturligt det er, at der kan opnås helårsstatus for sommerhusområdet i Nødebo, så er det altså ikke udtryk for politisk slagkraft, at borgmesterens svar til miljøministerens kolde afvaskning er, at hun er ked af det.

Venstre havde gerne set, at miljøministerens kolde afvaskning af Hillerød byråds enighed om mulighed for helårsstatus var blevet mødt med et langt større lokalt engagement og at tonen overfor miljøministerens brutale tilsidesættelse af klare lokalt forankrede ønsker om helårsstatus, var blevet mødt med en mere slagkraftig politisk reaktion.

Ifølge Venstre er det ikke tilstrækkeligt, at en borgmester reagerer ved at sige at hun er ked af det og holder kommunens borgere hen med snak ved at sige, at de kan indgive et høringssvar til landsplandirektivet; og at kommunen vil nævne sagen igen.

Hvis ikke kommunens reaktion er mere engageret er jeg bange for, at mange borgere vil sidde tilbage med et indtryk af at man bliver holdt hen med snak – og det er ikke rimeligt. Der er brug for i langt højere grad at sikre, at vores lokale slagkraftige politiske argumenter overbeviser miljøministeren om de tabte muligheder og fraværet af logik i ministerens afgørelse af denne sag.

‘Rød’ betalingsring gør hverdagen sur for Nordsjælland

I Nordsjælland er mange familier afhængige af at transportere sig i bil til og fra arbejde. For mange er det ikke et alternativ at anvende den kollektive trafik. Enten fordi den ikke er tilstrækkelig dækkende, eller fordi mange familier er afhængige af bilens fleksibilitet for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Derfor er det direkte skadeligt for både borgere, virksomheder og nordsjællandske kommuner, hvis S og SF vinder valget og indfører betaling for at komme på arbejde i form af betalingsring mellem København og Nordsjælland.

Lokale håndværksmestre vil blive dårligere stillet, når der skal bydes på opgaver i Københavnsområdet. Børnefamilier med afhængighed af bilen bliver særlig hårdt ramt. Og Nordsjælland vil blive mindre attraktiv at bosætte sig i.

Mange kommuner i Nordsjælland arbejder seriøst på at gøre sig attraktive for at tiltrække nye borgere og virksomheder. En betalingsring vil have den stik modsatte effekt. Den vil gøre det mere besværligt, dyrere og mindre attraktivt at bevæge sig mellem hovedstaden og Nordsjælland.

Der er mange områder, hvor det bliver dyrere for helt almindelige danske familier, hvis rød blok kommer til magten. I stedet for at øge skatter, afgifter og besværligheder, mener jeg, at Nordsjælland har brug for solide reformer og vækstinitiativer, der kan fremtidssikre vores velfærd.

Hvorfor taler I så meget om økonomi?

Forleden blev jeg spurgt om, hvorfor politikere altid taler så meget om penge. Spørgsmålet er rigtig godt, for i mine øjne er økonomi kun interessant, fordi det er dét robuste fundament som vi skal basere vores visioner på. Vel at mærke hvis de visioner vi har, skal kunne føres ud i livet. Kan man ikke betale for sine politiske visioner, reduceres politik til et spørgsmål om intentioner og løse tanker, der ikke kan gennemføres. Og hvad kan man som borger bruge det til? 

Venstres politiske linje er krystalklar. Der skal være råd til vores velfærd – også i fremtiden. Der skal være råd til fortsat at investere i bedre hospitaler og sundhed, kvalitet i børnepasningen med åbningstider, der passer til fleksible arbejdstider. Vores skoler skal være blandt de bedste i verden med flere undervisningstimer og med bøger og moderne teknologi frem for fotokopier og aflyste timer. Vores ældreomsorg skal være tryg og der skal være masser af muligheder for frit valg i en tryg alderdom. Der skal med andre ord være råd til varig dansk velfærd til både børn, unge og ældre.

Derfor er jeg optaget af økonomisk ansvarlighed og konkrete løsninger til Danmarks økonomiske udfordringer. For hvis man ikke kan betale for sine politiske visioner bliver Danmark et fattigere land. Indtil nu har S og SF ikke anvist en plan, der kan fremtidssikre din og min velfærd. Vi har kun set uansvarlige forslag fra venstrefløjen om øgede skatter og gældsætning – forslag der gør Danmark til et fattigere og mindre frit land.

Hvis din og min velfærd skal sikres fremover, så skal der være råd til den. Venstres politiske vision om varig velfærd kan føres ud i livet, for den kan betales.

Der er alternativer til Ring 5

Forleden kunne man i flere aviser læse, at transportministeren tvivler på, at ring 5 kan føres ud i livet samtidig med at naturinteresserne i Nordsjælland bliver tilgodeset. Det er en glædelig udmelding for os, der ønsker balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Der er ingen tvivl om, at en forbedring af vækstvilkårene i Nordsjælland hænger sammen med investeringer i infrastruktur. Men for mig er det afgørende hvordan infrastrukturen i Nordsjælland bliver styrket – og i den sammenhæng er det vigtigt, at der er balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Jeg har tidligere argumenteret for, at det er vigtigt for Nordsjælland, at Hillerødmotorvejen føres til Hillerød og at motorvejsforlængelsen føres til Gilleleje. En sådan investering vil være en udbygning af vores eksisterende infrastruktur.

Det er vanskelligt at se for sig, at en ny ring 5 kan etableres uden forringelser af væsentlige naturhensyn i Nordsjælland. Frem for etablering af en helt ny ring 5, mener jeg det er mere fornuftigt at tage udgangspunkt i udvidelser af den eksisterende infrastruktur i Nordsjælland. Det virker derfor mere fornuftigt at udbygge den eksisterende hovedvej 6 til en egentlig ringforbindelse, frem for en ny motorvej tværs gennem den nordsjællandske natur.

Så lad os i stedet tage udgangspunkt i at udbygge den eksisterende tværgående infrastruktur i Nordsjælland med en målsætning om balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Konkrete og kontante løsninger

Lige nu forhandler regeringen med Folketingets partier om at skaffe flertal for regeringens reformpakke – den såkaldte 2020-plan. Regeringens reformpakke er en samling reformer, som helt kontant vil skabe mulighed for, at vi fortsat kan udvikle vores velfærd og gøre Danmark rigere. Og en reformpakke skal være kontant, for vi hverken kan eller skal købe vores velfærd på kredit.

At skabe økonomisk råderum til løbende at investere i velfærdsforbedringer kræver kontante og konkrete løsninger på Danmarks økonomiske udfordringer. Det er det vores statsminister har foreslået – og det er ansvarligt.

Overfor Venstres konkrete og kontante løsninger blafrer uvisheden om hvordan S og SF vil løse Danmarks økonomiske udfordringer. S og SF vil ikke forklare danskerne om hvor pengene skal komme fra i deres plan. De vil ikke røre efterlønnen. De vil ikke fremrykke velfærdsforliget. De vil ikke bremse de offentlige udgifter og de vil ikke tage fat på nødvendige arbejdsmarkedsreformer. I stedet sender de regningen videre til helt almindelige danskere og danske virksomheder i form af højere skatter og afgifter med en direkte ødelæggende effekt på foretagsomhed og virkelyst – og dermed på vilkårene for at gøre Danmark til en vækst-nation.

Inderst inde ved vi alle, at en ansvarlig økonomisk politik, med ligevægt mellem indtægter og udgifter, præcist er det robuste fundament, hvorpå vi skal basere en fremtidssikring af vores kernevelfærd.

Nationalpark og turismedestination Kongernes Nordsjælland er to adskilte ting

Når man sammenligner Nordsjælland med det øvrige Danmark er det tydeligt at vi i Nordsjælland har et uudnyttet potentiale for vækst i turismeerhvervet. Mens hovedstadsregionen i perioden 2003-2007 oplevede en vækst på mere end 4 % i turisme-overnatninger, var der i samme periode i Nordsjælland blot en vækst på under en procent.

Der foregår mange steder i Nordsjælland en heftig diskussion om nationalparken Kongernes Nordsjælland. Men Venstres folketingkandidat, Klaus Markussen, mener at diskussionen om nationalparken alt for ofte blandes sammen med målsætninger om at udvikle Nordsjælland som en destination.

Kongernes Nordsjælland skal handle om at styrke Nordsjælland som en destination. Det skal ikke handle om streger på et landkort, hvor lodsejere efterlades i usikkerhed om hvilke rettigheder og pligter, der gælder når stregerne er tegnet. Lad os få en nationalpark, der er afgrænset ved frihed og frivillighed – startende på de statsejede arealer”, udtaler Klaus Markussen, der er Venstres folketingskandidat i Hillerødkredsen og medlem af bestyrelsen i Visit Nordsjælland.

Ifølge Klaus Markussen er det langt mere relevant at styrke Nordsjælland som en destination, frem for at fokusere på at tegne streger på et landkort. Ifølge Klaus Markussen skal Nordsjælland styrkes som destination ved for det første at tydeliggøre Nordsjællands oplevelsesprofil, for det andet at styrke modtageapparatet for besøgende turister; og for det tredje ved at udvikle en markedsføringsplatform, der kan sikre et øget kendskab til de mange muligheder, der er i vores vidunderlige del af Danmark.

Hvad angår nationalparken, så mener Klaus Markussen at frihed og frivillighed er de stærkeste byggesten.  Klaus Markussen har stor forståelse for, at der er lodsejere som er meget bekymrede for hvad det betyder når der tegnes streger på et landkort og når embedsmænd og politikere begynder at udrulle planer for hvad der skal ske på anden mands jord.

Det er derfor jeg mener det er vigtigt, at det i første omgang bliver statens egen jord man starter med når nationalparken Kongerne Nordsjælland skal konkretiseres.  private lodsejere skal frivilligt – over tid – kunne vælge at tilslutte sig nationalparken. Frivillighed og frihed skal være byggestenene. Ikke usikkerhed, uvished og utryghed” udtaler Klaus Markussen